Program Slovensko: Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch / MŽP SR ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 03-07-2024 )

Názov výzvy: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Kód výzvy: PSK-MZP-015-2024-DV-KF

Špecifický cieľ: RSO2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

OPATRENIE: 2.4.4 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Cieľom zabezpečenia ochrany pred povodňami je oprávnená hlavná aktivita projektu ktorá je v súlade s typom akcie P SK Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:
• zmenšenie maximálneho prietoku povodne v toku (napr. výstavba poldrov),
• ochrana územia pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami (napr. zvýšenie kapacity korýt vodných tokov),
• opatrenia zamerané na úpravu a revitalizáciu tokov a priamo spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami (napr. zlepšenie členitosti dna vodných tokov). \n\n Jednotlivé navrhované protipovodňové opatrenia musia byť v súlade s:
1. Národnou stratégiou riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky (projekt sa musí vzťahovať k riziku, ktoré je definované v rámci stratégie)
2. Akčným plánom pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy, a to konkrétne so špecifickým cieľom 1 Ochrana, manažment a využívanie vôd
3. Koncepciou vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, cieľom 1.3. Účinná ochrana pred povodňami, s cieľom 2. 3. Ochrana majetku, zdravia a životov ľudí pred povodňami v aglomeráciách
4. Plánom manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR \n\n OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
• štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov
• nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona \n\n Výška dotácie 100%

Uzávierka 1. hodnotiaceho kola : 31. júl 2024
Uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 30. september 2024
Uzávierka 3. hodnotiaceho kola: 30. november 2024 \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 20 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915 – 883057


S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards \n\n
Silvia Majová
regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa
t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje