PROGRAM SLOVENSKO: Podpora investičných aktivít obcí /MRK ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 01-07-2024 )

Dobrý deň,

Úrad vlády Slovenskej Republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s názvom:

Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)
Kód výzvy: PSK-UV-007-2024-DV-EFRR

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup a využívanie základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí z Atlasu rómskych komunít 2019 alebo jeho následných ekvivalentov najmä pre obyvateľov osídlení MRK, prostredníctvom komplexného riešenia v oblastiach pitná voda, kanalizácie, nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie ako aj príprava projektovej dokumentácie.

Oblasti výzvy na ktoré je možné získať dotáciu:
• Oblasť A: Výstavba verejných vodovodov, stokovej siete a ČOV
• Oblasť B: Nakladanie s odpadmi (výstavba zberných dvorov, nákup traktora , vlečky, štiepkovača, zberných nádob, kamerový systém, odstránenie nezákonne umiestneného odpadu atď.)
• Oblasť C: Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií (cesty, chodníky, mosty)
• Oblasť D: Prípravná a projektová dokumentácia (vodovod, kanalizácia, sociálne-nájomné bývanie) \n\n Minimálna výška príspevku nie je stanovená

Maximálna výška príspevku na jeden typ akcie sa odvíja od počtu podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k zlepšeným podmienkam bývania.

Chodníky a cesty sú oprávnené iba za splnenia podmienky, že v danej lokalite, v ktorej plánuje žiadateľ realizovať výstavbu a modernizáciu miestnych komunikácií je zabezpečený prístup k pitnej vode a zároveň zabezpečené odvádzanie odpadových vôd.

Spôsob financovania: predfinancovanie, refundácia, zálohové platby, alebo kombinácia

Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 12. 8. 2024.
Uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 12. 9. 2024. \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 20 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915 – 883057


S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards \n\n
Silvia Majová
regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa
t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje