Program Slovensko / SIEA: Energetická efektívnosť verejných budov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 09-01-2024 )

Dobrý deň,

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo dňa 22.12.2023 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Názov výzvy: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Názov opatrení:
• 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov
• 2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY pre opatrenie 2.1.2:
a) vypracovanie energetického auditu minimálne na predmet projektu;
b) vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu;
c) zateplenie obvodového plášťa;
d) zateplenie strešného plášťa;
e) výmena otvorových konštrukcií;
f) inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému;
g) inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania;
h) inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody;
i) rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia;
j) inštalácia systémov merania a riadenia;
k) iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie;
l) zavádzanie energetického manažmentu;
m) zavádzanie monitoringu prevádzkových údajov;
n) realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia;
o) realizácia debarierizačných opatrení;
p) inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia elektrických nabíjacích staníc pre elektromobilitu;
q) realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu“ ;
r) realizácia zelených opatrení (napr. zelené strechy / steny, systémy využitia dažďovej vody);
s) realizácia opatrení ochrany biodiverzity.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY pre opatrenie 2.2.2:
a) inštalácia zariadení využívajúcich OZE;
b) uskladňovanie energie z OZE;
c) zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie.

Výška podpory z oprávnených výdavkov: 100% (pri úspore primárnej energie viac ako 60 %)
Žiadateľ je oprávnený v rámci výzvy podať viacero ŽoNFP, každú s odlišným predmetom projektu.

Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 9.02.2024
Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 16.02.2024 (ďalšie kolá každý nasledujúci kalendárny piatok) \n\n Oprávnení žiadatelia:
• Subjekty štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy,1 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
• ostatné subjekty verejnej správy, konkrétne:
- subjekty územnej samosprávy
- obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
- verejnoprávne inštitúcie;
- verejné výskumné inštitúcie;
• subjekty mimo pravidiel štátnej pomoci, konkrétne:
- nadácie;
- občianske združenia;
- neziskové organizácie;
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
- cirkevné organizácie. \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 19 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia \n\n V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje