PROGRAM SLOVENSKO: Vodozádržné opatrenia ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 08-12-2023 )

Názov výzvy: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

Opatrenie: 2.4.1 Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami

Uzavretie výzvy: 30.04.2024

Výška dotácie 100%

1. Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine ( Vodozádržné opatrenia zaradené pod hlavnú aktivitu 1.A) a 1.B) nemajú protipovodňový účinok, teda neslúžia aj na ochranu pred povodňami. Ich primárnym cieľom je zadržanie vody.

2. Vodozádržné opatrenia s protipovodňovým účinkom v sídlach a krajine mimo vodných tokov (Vodozádržné opatrenia zaradené pod hlavnú aktivitu 2.A) a 2.B) ktoré slúžia aj na ochranu pred povodňami. Ich protipovodňový účinok sa prejaví v geografických oblastiach v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo kde možno predpokladať jeho pravdepodobný výskyt v súlade s platnými plánmi manažmentu povodňového rizika (PMPR).

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:
1.A)Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídle a krajine realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry (vrátane modrej) a prírode blízkymi opatreniami
1.B)Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine realizované kombináciou zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení \n\n 2.A)Vodozádržné opatrenia s protipovodňovým účinkom v sídlach a krajine mimo vodných tokov realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry (vrátane modrej) a prírode blízkymi opatreniami

2.B)Vodozádržné opatrenia s protipovodňovým účinkom v sídlach a krajine mimo vodných tokov realizované kombináciou zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení alebo prostredníctvom technických opatrení.

Príklady oprávnenýchaktivít:
- dažďové záhrady zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
- realizácia vegetačných striech, vegetačných fasád a stien
- zelené infiltračné pásy, zelené vsakovacie prielahy, rigoly, ryhy a priekopy, vsakovacie jamy, zádržné valy,
- náhrada nepriepustných povrchov za zelené priepustné plochy, - vytváranie remízok, mimo pozemkov, na ktoré žiadateľ poberá dotáciu zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky resp. Programu rozvoja vidieka), (napr. priepustný betón/asfalt, mlatový povrch, zámková dlažba, špeciálne povrchy (živicou viazané systémy),
- terasovanie svahov,
- terénne modelácie s odtokom zrážkovej vody do vodozádržného opatrenia,
- zvýšenie retenčného potenciálu povodia (vytváranie prírodných vodných nádrží v prirodzených terénnych depresiách (mimo toku), zadržiavajúcich vodu z priľahlého územia (vrátane zberného systému)
- budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na úžitkové účely (napr. zavlažovanie, sanitárne účely vo verejných budovách),
- terénne modelácie s odtokom zrážkovej vody do vodozádržného opatrenia,
- podpovrchové vsakovacie systémy
- suchý polder, budovanie oporných múrov pre terasovanie

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
• obce a vyššie územné celky
• ústredné orgány štátnej správy
• štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
• ostatné subjekty verejnej správy
• rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom
• združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona o obecnom zriadení (§ 20b až § 20f) alebo na základe Občianskeho zákonníka16 (§ 20f až § 21)
• Združenia právnických osôb v zmysle Občianskeho zákonníka
• Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb
• Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, vrátane cirkví a náboženských spoločností
• Nadácie

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 19 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards \n\n Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje