Program Slovensko: Kanalizácia, ČOV, vodovod ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 06-10-2023 )

Dobrý deň,

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo 2 výzvy:

Názov: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov \n\n Opatrenie: 2.5.1 Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, oblasť intervencie 065 Zber a úprava odpadových vôd

2.5.4 Výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov mimo dobiehajúcich regiónov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, oblasť intervencie 062 Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, úprava, infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu, opatrenia na zlepšenie efektívnosti, zásobovanie pitnou vodou) \n\n Podporované aktivity:

- budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) v aglomeráciách nad 2000 EO - budovanie ČOV v aglomeráciách do 2000 EO

 - budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2000 EO

 - výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami

 
Výška spolufinancovania:

·         menej rozvinutý región 8%

·         viac rozvinutý región v rámci Bratislavy 15%

 

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:  30.11.2023

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 30.01.2024

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: 30.03.2024
 
Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 2 mesiacov, a to až do uzavretia výzvy. \n\n V tejto výzve sú oprávnenými žiadateľmi:

 subjekty verejného práva podľa § 3 ods. 3 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách \n\n Oprávneným žiadateľom je:

A. obec

B. právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí

C. združenie právnických osôb uvedených v písm. A. a B:

·         združenie obcí podľa písm. A

·         združenie právnických osôb podľa písm. B

·         združenie obcí podľa písm. A a právnických osôb podľa písm. B

Ak je osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená, resp. poverená na výkon predmetných úkonov. \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI: 

      venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 16 rokov      naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu      každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia
 

 
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na číslo 0915- 833057. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

 

Silvia Majová

regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.

P. Pázmaňa 2125/27

927 01 Šaľa

 

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

 

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov

www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov

www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje