MINEDU: Základné školy budú môcť opäť získať príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 08-11-2018 )

Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR ju vyhlási ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje s cieľom podporiť aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.

V rámci operačného programu Ľudské zdroje vyčlení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z Európskeho sociálneho fondu objem finančných prostriedkov vo výške 9,5 milióna eur. Pre základné školy v menej rozvinutých regiónoch je určených 9 miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutejšieho regiónu.

Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok sú základné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je jej zriaďovateľ. Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.

Základným školám je tak umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa. Jedná sa o doplnkové financovanie novovytvorených miest k miestam financovaným zo štátneho rozpočtu.

Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie.

Dátumy hodnotiacich kôl budú zverejnené spolu s vyhlásenou výzvou na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje