OP KŽP: Upozornenie na vydanie Metodického výkladu CKO č. 6 ---- životné prostredie ( 11-10-2018 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, upozorňuje na svojej internetovej stránke žiadateľov/prijímateľov v postavení dotovaného subjektu s intenzitou pomoci nepresahujúcou 50 %, že Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 9. októbra 2018 Metodický výklad k zadávaniu a kontrole zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.

Predmetný metodický výklad je priamo uplatniteľný pre oblasť európskych štrukturálnych a investičných fondov od dátumu jeho účinnosti, t. j. od 9. októbra 2018.

Viac informácií nájdete na www.op-kzp.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje