MPSR: Slovenská republika bude mať aj v roku 2019 možnosť čerpať zo špecializovaného programu OECD pre agrárnu vedu ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 02-05-2018 )

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 26. apríla 2018 výzvu zameranú na sponzorovanie individuálnych vedeckých štipendií a vedeckých konferencií v roku 2019.

Výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora agrárnej vedy a výskumu, je otvorená v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (Program CRP) do 10. septembra 2018.

Vedecké témy štipendií a konferencií pre obdobie 2016-2020:
1. Riadenie prírodného kapitálu pre budúcnosť.
2. Riadenie rizika v prepojenom svete.
3. Transformačné technológie a inovácie.

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine Programu CRP. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú mobilitu a výmenu etablovaných vedeckých pracovníkov. Štipendium môže trvať 6 až 26 týždňov.

O sponzorovanie vedeckých konferencií (seminárov, sympózií, kongresov) sa môžu uchádzať univerzity, výskumné ústavy, medzinárodné profesijné združenia z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva. Kofinancovanie OECD je určené na organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom CRP. OECD hradí účasť vybraných rečníkov, ktorí musia byť z inej členskej krajiny CRP, na podujatí formou úhrady ich pobytových a cestovných nákladov. Cieľom takýchto konferencií by malo byť informovanie tvorcov politík, súkromného sektoru a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a výskumných možnostiach v rámci relevantných tém a politických priorít OECD.

Hlavnými kritériami výberu pri oboch formách sú kvalita, vedecká excelentnosť, jasnosť témy, inovatívny prístup a dopad vedeckej práce na tvorbu politík.

Aktuálne členské štáty CRP: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Rakúsko, SR, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a USA.
Slovenská republika je členom tohto unikátneho programu OECD a úspešne z neho čerpá.

V roku 2015 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zorganizovala medzinárodnú konferenciu „Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi“, ktorá bola vôbec prvou konferenciou, na ktorú SR získala finančnú podporu z Programu CRP. V roku 2018 bol so svojím projektom úspešný Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (VÚEPP/NPPC), ktorý 17.-18. októbra 2018 zorganizuje v Bratislave medzinárodnú konferenciu na tému riadenia rizika v poľnohospodárstve.

Výzva je dostupná na www.oecd.org/agriculture/crp.

Informácie možno získať aj u národnej korešpondentky CRP na adrese kristina.gendova@land.gov.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje