PPA: Oznámenie pre prijímateľa NFP o uchovávaní originálov dokumentácie k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 13-03-2018 )

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) informovala na svojej internetovej stránke žiadateľov o uchovávaní originálnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu uvedenú v Príručke pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 a v Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 žiadateľom a prijímateľom nenávratného finančného príspevku.

Žiadateľ/prijímateľ má povinnosť originálnu dokumentáciu k verejnému obstarávaniu podľa zákona o verejnom obstarávaní a k obstarávaniu podľa Usmernení PPA u seba archivovať minimálne po dobu udržateľnosti projektu.

Žiadateľ/prijímateľ musí PPA predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP a zároveň je povinný zabezpečiť u seba uchovanie originálov dokumentácie k verejnému obstarávaniu po dobu udržateľnosti projektu, t. j., na dobu päť/desať rokov od uzavretia zmluvy.

V zmysle uvedeného PPA upozorňuje žiadateľov/prijímateľov, aby na PPA predkladali len notársky overené fotokópie dokumentov.

Viac informácií nájdete na www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje