OP KŽP: Konali sa informačné semináre k vybraným výzvam ---- životné prostredie ( 27-02-2018 )

Dňa 22.2.2018 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre k 35. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35 zameranej na Podporu zavádzania systémov energetického a environmentálneho manažérstva na úrovni ústrednej správy a samosprávy a k 36. Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36 zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.

Viac informácií nájdete tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/6717/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje