OP KŽP: Výnimka zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5000 eur, verzia 3 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 13-09-2017 )

Centrálny koordinačný orgán udeľuje výnimku zo Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5000 eur pre:

- Operačný program Výskum a inovácie
- Operačný program Integorvaná infraštruktúra
- Operačný program Efektívna verejná správa
- Operačný program Kvalita životného prostredia
- Operačný program Ľudské zdroje
- Operačný program Rybné hospodárstvo
- Operačný program Technická pomoc
- Integrovaný regionálny operačný program
- Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
- Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Dotknutá časť Systému riadenia: kapitola 3.3.7.2.5.1, kapitola 3.3.7.2.5.2, Metodický pokyn CKO č. 14, verzia 3

Znenie výnimky:
Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou upravené v kapitole 3.3.7.2.5. Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4 a v Metodickom pokyne CKO č. 14, verzia 3 sa zvyšujú z 5000 eur na 15 000 eur. Na základe predmetnej výnimky sú riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány oprávnené aplikovať pravidlá podľa kapitoly 3.3.7.2.51. Systému riadenia EŠIF a Metodického pokynu CKO č. 14, verzia 3,na zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predpokladaná hodnota bude vyššia ako 15 000 eur bez DPH a pravidlá podľa kapitoly 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF na zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predpokladaná hodnota je do 15 000 eur bez DPH. Ostatné pravidlá uvedené v kapitolách 3.3.7.2.5.1 a 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF a v MP CKO č. 14, verzia 3, nie sú dotknuté predmetnou výnimkou.

Viac informácií nájdete na www.op-kzp.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje