PPA: Uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 19-06-2017 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 16. 06. 2017 na svojej internetovej stránke Príručku pre žiadateľov na Uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, spolu so všetkými prílohami.

PPA zároveň oznámila všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov a združenia organizácií výrobcov (ďalej len „žiadateľ o uznanie OV / ZOV“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o uznanie OV / ZOV v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny môžu predkladať žiadosti o uznanie OV / ZOV: od 15. júna 2017 do 31. augusta 2017 (žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Oprávnený subjekt - subjekt OV / ZOV, t. j. právnická osoba, ktorá bola zriadená z podnetu pestovateľov ovocia, zeleniny a vybraných koreninových rastlín (najmenej 5 členov v prípade OV a najmenej 2 členov v prípade ZOV a ročná hodnota predaných výrobkov najmenej 100 000 EUR v prípade OV a 300 000 EUR v prípade ZOV)

Formuláre, ktoré sa predkladajú:
- Žiadosť o uznanie organizácie výrobcov;
- Žiadosť o uznanie združenia organizácie výrobcov
- Sprievodné doklady: uvedené v časti 3.2 príručky pre žiadateľa

Adresa predkladania:

Pôdohospodárska platobná agentúra - Sekcia organizácie trhu
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Udelenie uznania OV / ZOV je predpokladom, resp. podmienkou pre oprávnenosť subjektu na finančný príspevok z fondov EÚ, t. j. uznaná OV / ZOV má možnosť predložiť operačný program, v rámci ktorého budú vynaložené náklady spolufinancované vo výške 50 %, resp. 60% z ich hodnoty v súlade s čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Príručka pre žiadateľov o uznanie OV / ZOV vrátane formulárov a bližších informácií je dostupná na webovom sídle platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Uznávanie organizácií a programy.

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje