MINEDU: Školy môžu získať financie na projekty multikultúrnej a regionálnej výchovy ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 11-05-2017 )

Aktivity škôl zamerané na spolunažívanie detí národnostných menšín s majoritou, smerujúce k spoznávaniu cudzích kultúr, odbúravaniu predsudkov, ale aj výučba regionálnej výchovy sa stanú predmetom podpory v rámci rozvojového projektu Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017.

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o jeho financovanie, do ktorej sa môžu zapojiť základné a stredné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Urobiť tak môžu prostredníctvom svojho zriaďovateľa, ktorý vyplní elektronickú žiadosť uverejnenú na portáli http://vyzvy.iedu.sk. Následne musí všetky potrebné dokumenty, ktoré mu budú zaslané po úspešnom podaní elektronickej žiadosti, doručiť odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. Elektronický systém podávania žiadostí sa automaticky uzavrie 3. júna 2017. Lehota na podanie písomnej žiadosti je 5 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti, rozhodujúcim je pritom dátum na poštovej pečiatke.

Ministerstvo školstva vyčlenilo v roku 2017 na uvedený projekt finančné prostriedky vo výške 28 tisíc eur, pričom vybraná škola môže získať na jeho realizáciu až 2 tisíc eur. Pri výbere projektov bude komisia postupovať podľa kritérií zverejnených vo výzve, jednou z podmienok pridelenia financií je však 5 % spoluúčasť žiadateľa na realizácii projektu.

Po prvýkrát sa rozhodol rezort školstva podporiť aktivity zamerané na podporu multikultúrnej a regionálnej výchovy v uplynulom roku, keď schválil 12 projektov v celkovej sume 19 690 eur. Vďaka poskytnutej finančnej dotácii mohli napr. žiaci zo Základnej školy s VJM z Rohoviec navštíviť „letný tábor spolunažívania“, Základná škola Alberta Molnára v Senci zase vytvoriť učebnicu regionálnej výchovy svojho mesta a jeho okolia.

Bližšie informácie o projekte môžu žiadatelia nájsť na webovej stránke www.minedu.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje