Štrukturálne fondy – oznámenie ---- cestovný ruch, rozvoj vidieka ( 08-01-2014 )

Na základe Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 83/2013 z 28. novembra 2013 v spojení s Rozhodnutím ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 131/2013 z 28. novembra 2013 došlo, z dôvodu ukončenia pôsobnosti SACR ako Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom (ďalej ako „SO/RO“) a ukončení na to udeleného plnomocenstva od riadiaceho orgánu na výkon činností SO/RO vzťahujúcich sa na konanie o žiadosti a uzatváranie zmlúv o NFP v rámci výzvy kód KaHR-31SP-1201, k presunu týchto činností zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru a to s účinnosťou ku dňu 1. decembra 2013. S účinnosťou od 1. januára 2014 prechádza výkon činností týkajúcich sa ostatnej činnosti implementácie Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a Opatrenia 3.2 – Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ako aj Opatrenia 2.1, 2.2 a 2.3 Sektorového operačného programu Priemysel a služby na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Kontaktné údaje:
Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, e-mail: fondy@siea.gov.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje