OP Vzdelávanie: Výzva OPV-2012/1.2/05-SORO, PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 16-10-2012 )

Dňa 15. 10. 2012 zverejnila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila <a href="doc/OPV-2012_1.2_05-SORO.pdf "> výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok </a> v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:
• štátne vysoké školy;
• verejné vysoké školy;
• súkromné vysoké školy;
• Slovenská akadémia vied vrátane jednotlivých ústavov SAV.

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 26 miliónov EUR

Miesto realizácie projektu:
• Trnavský samosprávny kraj;
• Trenčiansky samosprávny kraj;
• Nitriansky samosprávny kraj;
• Banskobystrický samosprávny kraj;
• Žilinský samosprávny kraj;
• Košický samosprávny kraj;
• Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 500 000 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 2 000 000 EUR

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 17. 12. 2012. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.asfeu.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje