Výzva OPV: OPV-2011/1.1/07-SORO na predkladanie žiadostí o NFP s názvom INOVOVANIE OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH PRE POTREBY TRHU PRÁCE ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 26-09-2011 )

Dňa 26.9.2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

- stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
- stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
- cirkevné stredné školy;
- súkromné stredné školy.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

LIMITY POMOCI:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 150 000 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 500 000 EUR
Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 15 miliónov EUR

UZÁVIERKA:

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 28. 11. 2011.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Kompletné znenie výzvy nájdete na stránke www.asfeu.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje