PPA: Výsledky z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 29-04-2010 )

V rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, ktorá bola zverejnená 3. 11. 2009 (číslo výzvy: 2009/PRV/15), bolo výberovou komisiou Riadiaceho orgánu na hodnotenie integrovaných stratégií rozvoja územia a výber miestnych akčných skupín vybraných 14 konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov), ktorým bude Rozhodnutím o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a Integrovaných stratégií rozvoja územia udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny.

Pri výbere miestnych akčných skupín v rámci I. a II. Výzvy, výberová komisia RO prihliadala na rovnomerné regionálne rozloženie miestnych akčných skupín.

Zoznam schválených/neschválených Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a stratégií v rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny (číslo výzvy: 2009/PRV/15)si nájdete na stránke www.apa.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje