Grantový program: Program OPORA 2009 ---- sociálne projekty ( 06-07-2009 )

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už piaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

ČO SA ROZUMIE POD ZNEVÝHODNENÝMI SKUPINAMI OBYVATEĽSTVA?

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

AKÉ PROJEKTY PODPORÍ PROGRAM OPORA?

Program OPORA podporí projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. \n\n KOĽKO PEŇAZÍ VYČLENILA NADÁCIA SPP?

Nadácia SPP vyčlenila na program celkovo 86 000 EUR. \n\n NA AKÉ OBLASTI JE PROGRAM OPORA ZAMERANÝ?

Program OPORA je v roku 2009 prioritne zameraný na tieto 2 oblasti:

Ø Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné aktivity – 1. kolo s uzávierkou 9. 9. 2009

Ø Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti - 2.kolo s uzávierkou 3. 3. 2010

V 1.kole chce nadácia svoju podporu zamerať na inštitucionálny rozvoj mimovládnych, neziskových organizácii (MNO), ktoré svojou činnosťou prispievajú k skvalitneniu života ľudí so znevýhodnením.

Zámerom je prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti tretieho sektora tak, že organizáciám umožníme posilniť ich vnútorné kapacity.

Celková suma určená na prerozdelenie v 1.kole bude 53 280 EUR.

Cieľom programu v 1.kole je:

Ø podpora MNO, zvyšovanie konkurencieschopnosti MNO voči štátnym inštitúciám

Ø hľadanie partnerov nadácie SPP z neziskového sektora, ktorí prostredníctvom inovatívnych prístupov podporujú aktívnu integráciu sociálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti

Ø inštitucionálna podpora MNO naviazaná na inovatívnu, integračnú aktivitu

Ø podpora sieťovania organizácií a vznik medzisektorových partnerstiev

Ø podpora vzdelávania pracovníkov, ktoré prinesie zmenu v kvalite poskytovania sociálnych služieb

Ø podpora organizácií, ktorých aktivity vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách a smerujú k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

Ø poskytnúť priestor na budovanie kapacít pracovníkov MNO

V každom z 8 krajov Slovenska vyberieme jednu organizáciu, ktorá môže získať príspevok na svoj inštitucionálny rozvoj vo výške 6 660 EUR.

KTO SA MôŽE UCHÁDZAŤ O PODPORU?

Ø mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby

Ø občianske združenia

Ø účelové zariadenia cirkvi

Ø nadácie a neinvestičné fondy

AKÉ SÚ CIEĽOVÉ SKUPINY?

Ø telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia
Ø deti a mládež s postihnutím
Ø seniori
Ø ženy a deti v Krízových centrách
Ø iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva (drogovo závislí, ľudia bez domova, migranti a pod.)

KTO SA NEMôŽE O PODPORU UCHÁDZAŤ?

O podporu sa v 1.kole nemôžu uchádzať:

Obce a mestá, Štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie) Špeciálne školy, Centrá pedagogicko-psychologickej prevencie, Centrá voľného času, Materské centrá, Materské školy, Základné školy a Stredné školy, Kluby dôchodcov, Jedálne pre dôchodcov, Práčovne pre dôchodcov, Rehabilitačné strediská, Strediská osobnej hygieny.

AKÉ SÚ ČASOVÉ TERMÍNY V PROGRAME OPORA?

Uzávierka 1.kola je: 9. septembra 2009
Vyhodnotenie projektov: október 2009
Realizácia projektov: november 2009 – október 2010

KDE NÁJDETE ĎALŠIE INFORMÁCIE?

Všetky informácie nájdete na stránke Nadácie SPP.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje