Informácie o priamych a environmentálnych podporách ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 27-10-2008 )

KEDY MôŽEME OČAKÁVAŤ VYPLÁCANIE PRIAMYCH PODPôR?

Z tohtoročných priamych podpôr sa budú ako prvé vyplácať platby na veľké dobytčie jednotky, ktoré by sa mali začať uhrádzať koncom októbra, resp. začiatkom novembra. Sadzba na jednu veľkú dobytčiu jednotku by mala zostať na úrovni minulého roku, kedy poľnohospodári dostávali 4 300 korún na dobytčiu jednotku.

Časť platieb viazaných na pôdu (jednotná platba na plochu, platba na plodiny na ornej pôde, platba na znevýhodnené oblasti) by mala byť vyplácaná počas decembra 2008. Niektoré platby sa budú vyplácať v priebehu budúceho roku, v závislosti od toho, kedy dôjde k splneniu jednotlivých podmienok, ktoré musia poľnohospodári dodržať.

KOĽKO BOLO PODANÝCH ŽIADOSTÍ O PRIAME PLATBY?

V tomto roku požiadalo v rámci tzv. jednotnej žiadosti o jednotnú plabu na plochu 15 734 žiadateľov, o podporu plodín na ornej pôde 12 828 subjektov a o vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti 4 639 žiadateľov.

Krížové kontroly jednotných žiadostí sú už ukončené, pričom niektorým žiadateľom bolo zaslané oznámenie o nezrovnalostiach, v ktorom mali pôvodne deklarované výmery potvrdiť, znížiť a upraviť na výmery, zhodujúce sa so skutočnosťou.

Celková deklarovaná výmera pôdy na jednotnú platbu na plochu predstavuje 1 887 439,80 ha. V súčasnej dobe sa ukončujú klasické kontroly na mieste u žiadateľov, ktorí boli vybratí na základe rizikovej analýzy a náhodného výberu.

Organizujú sa tiež stretnutia s poľnohospodármi, ktorých plochy boli kontrolované diaľkovým prieskumom zeme, a kde kontrola odhalila určité nedostatky.

ČO BUDE SO ŽIADOSTAMI O ZARADENIE DO AGROENVIRONMENTÁLNYCH OPATRENÍ?

Spracovávajú sa tiež informácie z jednotných žiadostí, ktoré sú potrebné na to, aby mohlo dôjsť k zaradeniu žiadateľov do agroenvironmentálneho opatrenia Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Týmto žiadateľom budú zaslané čestné prehlásenia, po ktorých podpísaní a zaslaní späť na PPA budú zaradení do jednotlivých agroenvironmentálnych podopatrení.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje