Výzva Nadácie Intenda: Informácie, ktoré otvárajú príležitosti ---- sociálne projekty ( 24-10-2008 )

AKTUÁLNY GRANT: Nadácia Intenda zverejnila v rámci Nadačného fondu Slovak Telekom štvrté grantové kolo pod názvom: Informácie, ktoré otvárajú príležitosti.

Nadačný fond Slovak Telekom založila spoločnosť Slovak Telekom v spolupráci s nadáciou Intenda s cieľom pomôcť zdravotne, sociálne alebo inak znevýhodneným ľuďom. Doteraz bola z Nadačného fondu Slovak Telekom rozdelená celková suma 4 563 450 Sk/151 478,80 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 58 organizácií a 67 jednotlivcov z celého Slovenska.

AKÝ JE CIEĽ GRANTU?

Cieľom grantového kola je podpora aktívneho vytvárania takých podmienok, ktoré prispejú k zlepšeniu prístupu k dôležitým informáciám a ich zdrojom mladým ľuďom žijúcim v sociálne znevýhodnenom prostredí.

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

Medzi oprávnené aktivity patria projekty zamerané na zvýšenie dostupnosti moderných informačno – komunikačných technológií a zdrojov, rozvoj zmysluplnej digitálnej gramotnosti a nových zručností pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre mladých ľudí, ktorí z takéhoto prostredia prichádzajú na trh práce.

„Snažíme sa podnikať aktívne kroky napomáhajúce k odstraňovaniu prekážok, ktoré znemožňujú znevýhodneným skupinám detí a mladých ľudí prístup k dôležitým informáciám a ich technologickým zdrojom, aby sme aspoň čiastočne prispeli k vyrovnávaniu ich šancí v spoločnosti“, uvádza Bohdan Smieška, programový riaditeľ Nadácie Intenda.

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

Štvrté grantové kolo je určené pre občianske združenia, neziskové organizácie, detské domovy, internátne a špeciálne školy, domovy sociálnych služieb a denné stacionáre.

AKÁ JE VÝŠKA PODPORY?

Celkovo je pre toto grantové kolo vyčlenená suma 1 200 000 Sk/39 832,70 €.

Na jeden projekt bude poskytnutá podpora maximálne do výšky 80 000 Sk/2 655,51 €.

DOKEDY JE MOŽNĚ PODÁVAŤ SVOJE ŽIADOSTI?

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda do 6. novembra 2008. \n\n KDE NÁJDETE BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Podrobnosti o štvrtom grantovom kole – grantové podmienky ako aj projektové formuláre žiadostí sú k dispozícii priamo v Nadácii Intenda alebo na stránke www.fondst.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje