Vyhlásenie podmienok programu pre financovanie projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 31-01-2006 )

ENVIROPROJEKT 2006

1. Program ENVIROPROJEKT 2006

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (MŠ SR) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2006 vyčlenilo 2 000 000,- Sk na program pre financovanie projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2006. Dotácie je možné poskytnúť subjektom so zameraním svojej činnosti na environmentálnu výchovu a vzdelávanie detí a žiakov základných a stredných škôl a školských zariadení v súlade s Výnosom Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. CD 2004-4824/9567-1:sekr o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky, s Výnosom Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 30. novembra 2004 č. CD 2004-4824/28588-12:sekr., ktorým sa dopĺňa Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. CD 2004-4824/9567-1:sekr o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky, so Smernicou č. 13/2004-I z 25. mája 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky a so Zákonom NR SR č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

2. Prioritné témy pre program ENVIROPROJEKT 2006

Téma z Učebných osnov environmentálnej výchovy pre základné školy a stredné školy schválených MŠ SR:
§ spracovaná v projekte pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v škole alebo školskom zariadení;
§ vybraná k tvorbe metodických a učebných materiálov a pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese a k odbornému vzdelávaniu učiteľov.

3. Trvanie projektu

Doba riešenia projektu je 1. máj 2006 – 31. december 2006

4. Prihláška

O finančnú dotáciu je možné sa uchádzať formou prihlášky do programu, ktorá je záujemcom k dispozícii na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk (Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií MŠ SR/ ENVIROPROJEKT- program pre financovanie .../ Prihláška – formulár ...).
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do 3. marca 2006 na adresu:
Ministerstvo školstva SR na obálke s označením
Sekcia regionálneho školstva ENVIROPROJEKT 2006
Stromová 1
813 30 Bratislava
(rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni MŠ SR) spolu s projektom v jednom z nasledovných rozsahov: \n\n § v 2 výtlačkoch (1 originál + 1 kópia) + elektronická verzia v programe MS WORD na CD alebo diskete v 1 súbore (fotodokumentácia nie je potrebná v elektronickej verzii)
§ pri publikáciách, metodických materiáloch a ostatných tlačených materiáloch v 1 rukopise návrhu štruktúry a obsahu spolu s odborným posudkom a odporúčaním príslušného odborníka pre danú problematiku (v podporenom projekte pred tlačou a distribúciou je potrebný odborný posudok a odporúčanie).

Prihlášky dodané po tomto termíne nebudú zaradené do programu a nebudú akceptované. V danom kalendárnom roku jedna organizácia môže podať len jeden projekt.

5. Podmienky pre poskytnutie dotácie

Dotáciu je možné udeliť:
- školám, školským zariadeniam, občianskym združeniam, záujmovým združeniam právnických osôb, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby (v zmysle 1.),
- organizáciám s pôsobnosťou dlhšou ako dva roky (termín registrácie do 1. januára 2004),
- žiadateľovi (v súlade s bodom 1.), ktorý má zabezpečené spolufinancovanie vo výške najmenej 10% nákladov z iných zdrojov.
Občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia alebo nezisková organizácia, ktorá žiada o dotáciu, musí predložiť písomné potvrdenie štatutárneho zástupcu školy alebo školského zariadenia o spolupráci alebo zapojení sa žiakov resp. učiteľov školy/ školského zariadenia do daného projektu (v zmysle 2).
Dotácia nebude poskytnutá:
- organizáciám, ktoré pri poskytnutí dotácie v roku 2005 nesplnili podmienky súťaže ENVIROPROJEKT 2005 k stanoveným termínom,
- na projekty, ktoré boli realizované z iných dotácií a k dátumu 1. 5. 2006 neboli ukončené,
- organizáciám, ktoré neuvedú všetky skutočnosti o pridelení finančných prostriedkov z iných zdrojov na predkladaný projekt.
Náklady, ktoré sa vylučujú a nebudú financované z dotácie:
- mzdové náklady presahujúce 10% nákladov z poskytnutej dotácie, kapitálové výdavky,
- letné tábory, víkendové pobyty, študijné pobyty a projekty s vedeckým zameraním, budovanie školských areálov, zber a pod.
Z celkovej požadovanej dotácie je možné čerpať max. 10% na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné, nájom).
Predkladané projekty musia obsahovať povinné prílohy (uvedené pri prihláške).
Požadovaná finančná čiastka musí byť uvedená v tisícoch Sk.

V prípade nesplnenia stanovených podmienok bude projekt vyradený z programu. \n\n 6. Výber projektov

Výber projektov odporučených na poskytnutie dotácie vykoná Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva SR (ďalej „výberová komisia“) - vnútorná komisia MŠ SR.
Projekty bude posudzovať výberová komisia podľa základných dokumentov
- Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania schválenej vládou SR v roku 1997;
- Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné školy a stredné školy schválené MŠ SR pod č. 645/1996-15 s platnosťou od 1.9.1996 a Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách schválený MŠ SR pod č. 197/99-41 zo dňa 28. 5. 1999;
- Závery 4. národnej konferencie Environmentálna výchova a vzdelávanie v školách v Slovenskej republike z roku 2004;
- Koncepcia uplatňovania Agendy 21 a vyhodnocovanie ukazovateľov Trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike

v dvoch etapách:

1) splnenie formálnych náležitostí (termín podania prihlášky, úplne vyplnená prihláška, povinné prílohy, atď.)
2) splnenie základných kritérií pre hodnotenie projektov, ktorými sú:
° rešpektovanie prioritných tém,
° využiteľnosť projektu pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách, školských zariadeniach alebo pre metodickú činnosť učiteľov,
° účasť detí, žiakov, mládeže a miestneho obyvateľstva na riešení a podpore projektu,
° preukázateľné výsledky projektu, environmentálna efektívnosť,
° ekonomická efektívnosť a rozpočet projektu,
° využiteľnosť projektu pre iné oblasti, príp. iné organizácie,
° nápaditosť a originalita projektu. \n\n 7. Poskytnutie dotácie

Maximálna výška dotácie pre projekty:
s celoslovenskou pôsobnosťou je 250 000,- Sk,
s regionálnou pôsobnosťou je 75 000,- Sk.

Výberová komisia má právo výšku pridelenej dotácie znížiť.
Výsledky výberu projektov budú zverejnené na internetovej stránke MŠ SR (ako je uvedené v 4.).

Vybraní uchádzači budú písomne oboznámení do 30 dní od rozhodnutia komisie. MŠ SR oznámi pridelenie dotácie, účel, podmienky využitia ako aj spôsob a termín jej \n\n vyúčtovania osobitným listom. Porušenie podmienok použitia dotácie bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
MŠ SR si vyhradzuje právo zverejniť údaje o organizáciách, ktorým bude dotácia poskytnutá.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje