! ! ! ! AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV k zverejnenej výzve pre opatrenie 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia ! ! ! ! ! ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 26-01-2006 )

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

s účinnosťou od 31.01.2006
pozastavuje prijímanie žiadostí o NFP

zo štrukturálnych fondov v rámci výzvy pre opatrenie
2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia SR obdržalo počet žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov, ktorých objem požadovaného nenávratného finančného príspevku prevyšuje možnosti financovania opatrenia 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra na programovacie obdobie 2004-2006.

Z tých projektov, ktoré budú na MŽP SR predložené s dátumom podania do 31.01.2006 Ministerstvo životného prostredia SR vytvorí pre Opatrenie 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia zásobník projektov.

Žiadosti o NFP s dátumom podania po 31.01.2006 budú vrátené žiadateľom.

Ministerstvo životného prostredia SR nevylučuje možnosť, že v priebehu roku 2006 na základe výsledkov spracovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, realokácie finančných prostriedkov z iných opatrení na opatrenie 2.2, príp. možnosti použitia nevyčerpaných resp. vrátených prostriedkov zo schválených projektov môže dôjsť k opätovnému otvoreniu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Ďalšie informácie je možné získať na elektronickej adrese:
michalcak.bronislav@enviro.gov.sk, príp. na telefónnom čísle 02/5956 2260
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje