Výzva pre Bratislavský kraj: Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnatelnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 04-07-2008 )

Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejnila dňa 30.6 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 3.1: Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnatelnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť - Rámcová aktivita 5: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov. \n\n ČO JE CIEĽOM VÝZVY?

Cieľom opatrenia riešenie problémov Bratislavského samosprávneho kraja /BSK/ na trhu práce, a to najmä tvorbou vhodných podmienok na udržanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručnosti zamestnancov a zamestnávateľov pre potreby znalostnej ekonomiky.

1. Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania a kvalifikácií
2. Zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a flexibility trhu práce
3. Rast a udržanie zamestnanosti u mikro podnikov a malých podnikov.

DO KTORÝCH OBLASTÍ BUDE PODPORA SMEROVAŤ?

Oprávneným regiónom v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je región Bratislavského samosprávneho kraja (okresy Malacky, Pezinok, Senec a všetky mestské časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava).

AKÁ JE FORMA A VÝŠKA POMOCI?

Výška nenávratného finančného príspevku tvoreného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu stanovená na celú výzvu predstavuje sumu 40 mil. Sk.

Minimálna výška pomoci jednému žiadateľovi je 1 mil. Sk a maximálna nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

Maximálna výška pomoci prijímateľovi pôsobiacemu v sektore cestnej dopravy nesmie prekročiť 100 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov. \n\n AKÉ SÚ PODMIENKY OPRÁVNENOSTI?

V zmysle pomoci schémy de minimis za oprávnené žiadosti o NFP budú považované žiadosti zamerané na udržanie a rozvoj zamestnanosti u SZČO, mikro podnikov (do 10 zamestnancov a s výškou obratu do 2 mil. EUR) a malých podnikov (do 50 zamestnancov a s výškou obratu do 10 mil. EUR).

Pomoc poskytnutá subjektom súkromného sektora, podliehajúca pravidlám „Schémy podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikro podnikov a malých podnikov“ (schéma podpory de minimis DM – 3/2008) nesmie presiahnuť 95 % celkových oprávnených výdavkov a minimálny podiel prijímateľa na celkových oprávnených nákladoch projektu je 5 %.

DOKEDY JE MOŽNÉ PODÁVAŤ SVOJE PROJEKTY?

Termín uzatvorenia prijímania žiadostí je stanovený 9. 9. 2008 do 16 hod. Svoje žiadosti je potrebné doručiť na adresu: Sociálna implementačná agentúra, Špitálska 6, 816 43 Bratislava. \n\n KDE NÁJDETE PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE?

Bližšie informácie, kompletný text výzvy a potrebné dokumenty nájdete na stránke www.sia.gov.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje