Grantový program Nadácie SPP: Podpora sociálne znevýhodnených skupín ---- sociálne projekty ( 04-06-2008 )

PROGRAM OPORA 2008 JE AKTUÁLNY: Nadácia SPP už tretí rok realizuje grantový program na podporu sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva - telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

AKÉ SÚ PODPOROVANÉ AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTOV?

Program OPORA podporí projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporí ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivácií ich potenciálu. V tomto roku chce nadácia svoju podporu nasmerovať najmä na projekty, ktorých primárnym cieľom je vzdelávanie. Nadácia SPP verí v hodnotu jedinečnosti každého človeka a preto podporí zaujímavé, kreatívne a inovatívne prístupy k znevýhodneným skupinám ľudí, ktoré ich zaujmú, nadchnú, umožnia a podporia ich vývin a rozvoj osobnosti

Aktivity v rámci projektu by mali byť naplánované od septembra 2008 do mája 2009. \n\n AKÝ JE CIEĽ PROGRAMU?

• podpora inovatívnych prístupov v poskytovaní sociálnej starostlivosti zameranej na rozvoj osobnosti
• podpora individuálnych programov rozvoja osobnosti klientov
• podpora transformácie sociálnych služieb v zariadeniach, ktoré poskytujú sociálnu pomoc pre ľudí v núdzi
• integrácia znevýhodnených ľudí do intaktnej spoločnosti

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

Program je určený pre tieto cieľové skupiny:

• telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnených ľudí
• pre dôchodcov umiestnených v Domovoch dôchodcov
• pre ženy a deti v Krízových strediskách
• iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva \n\n AKÁ JE VÝŠKA POMOCI?

V grantovom programe Opora sa rozdelia 2 000 000 Sk. Jedna organizácia môže predložiť len jeden projekt. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 80 000 Sk.

DOKEDY JE MOŽNÉ PREDKLADAŤ SVOJE PROJEKTY?

Uzávierka programu je stanovená na 2. júla 2008
Vyhodnotenie projektov: august 2008

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

• mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy
• štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie)
• špeciálne školy, avšak len na mimoškolské aktivity s integračným charakterom
• iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

• úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektu
• nákup technického a materiálneho vybavenia súvisiaceho s projektom
• úhradu časti mzdy pracovníkom, ktorí realizujú priamu prácu s klientmi, maximálne do výšky 50%
• doplnenie vzdelávania / rekvalifikačné kurzy a tréningy/ pracovníkovi/pracovníčke, ktorý/á realizuje priamu prácu s klientmi a s ňou spojené cestovné výdavky.

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

• investičné výdavky na budovách (opravy striech, výmenu okien, priečok a iné rekonštrukčné práce)
• kúpu budov
• kúpu automobilov
• kúpu PC a kancelárskej techniky ako je tlačiareň, kopírka, multifunkčné zariadenie
• úpravu interiérov na bezbariérové priestory a iné úpravy interiérov
• revitalizáciu verejných priestranstiev súvisiacich s areálom
• jednorazovú finančnú podporou jednotlivcov, ktorí sú v sociálnej a finančnej núdzi

KDE NÁJDETE BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Ak ste sa rozhodli do programu zapojiť, podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.nadaciaspp.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje