Grantový program: Separujte s Hugom! ---- životné prostredie ( 04-06-2008 )

VÝZVA: Občianske združenie Tatry vyhlásilo grantový program „Separujte s Hugom“ s podtitulom „Neseparujte sa! Separujte s nami.

AKÝ JE CIEĽ PROGRAMU?

Cieľom grantového programu je finančne podporiť realizáciu osvetovo – propagačných, praktických a represívnych aktivít s vplyvom na verejnosť, ktorých výsledkom bude zvyšovanie miery separácie komunálnych odpadov v miestnych komunitách a environmentálne prijateľné nakladanie s nebezpečnými a objemnými odpadmi, predchádzanie vzniku nelegálnych skládok odpadov a odstraňovanie existujúcich, vytváranie neformálnych vzťahov medzi nositeľmi aktivít a štátnou správou, samosprávou, mimovládnymi organizáciami a pod. \n\n AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

• osvetovo – propagačné aktivity s vplyvom na verejnosť, realizované v škole, v obci prípadne mikroregióne, napr. informačné stánky, výstavy, písanie propagačných článkov do obecných a regionálnych novín, príprava vzdelávacích relácií do školského a obecného rozhlasu, realizácia rovesníckeho vzdelávania v širšej komunite, aktivity „od dverí k dverám“ a pod.

• monitoring environmentálnych záťaží v krajine a monitoring protiprávneho konania občanov a firiem (nelegálne skládky odpadov, vypúšťanie žúmp do vodných tokov, úniky znečisťujúcich látok z tzv. pevných hnojísk, spaľovanie nebezpečných odpadov a biologických odpadov) a riešenie týchto problémov v spolupráci so samosprávou, štátnou správou, mimovládnymi organizáciami, ŠOP SR, SAŽP a pod.

• zavádzanie efektívneho a trvalého separovaného zberu odpadov na stredných školách, základných školách a v materských školách.

KOMU JE GRANT URČENÝ?

Grant je určený pre kolektívy zo stredných, základných a materských škôl v SR, ako aj pre formálne a neformálne skupiny pozostávajúce z minimálne 10 členov vo veku od 4 do 19 rokov, na ktorých čele stojí osoba staršia ako 18 rokov.

AKÁ JE VÝŠKA POMOCI?

Maximálna výška finančnej podpory na jeden projekt je 10 000,- Sk a celkovo bude v rámci grantového programu rozdelených 100 tisíc korún.

DOKEDY JE MOŽNÉ PREDKLADAŤ SVOJE PROJEKTY?
Uzávierka prijímania projektov je stanovená 31. júla 2008

KDE ZÍSKAME ĎALŠIE INFORMÁCIE?
Kompletný text výzvy a projektový formulár je možné získať cez elektronickú adresu oztatry@slovanet.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje