Blíži sa uzávierka výzvy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených ---- sociálne projekty ( 03-06-2008 )

UZÁVIERKA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ o nenávratný finančný rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity Fondom sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

AKÝ JE CIEĽ PROGRAMU?

Podpora podmienok na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym sprievodným faktorom (strate bývania, odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru), ktoré bránia prístupu, resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce.

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

• obec/mesto/ mestská časť v zmysle Zákon č. 267 / 2006
• občianske združenie v súlade so zákonom SNR č. 83/ 1990 o združovaní občanov
• nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/ 2002 Z.z. o nadáciách
• neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/ 1997
• iné organizácie: Červený kríž; Neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a a sociálnej kurately

AKÉ SÚ OPRÁVNÉNÉ AKTIVITY?

Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie.

• Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých.
• Zlepšenia dochádzky detí do školy.
• Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže.
• Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí.
• Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti.
• Využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel.

DO AKEJ OBLASTI POMOC SMERUJE?

Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia. V prípade SR ide na úrovni NUTS III o sedem samosprávnych krajov:
– Trnavský,
– Trenčiansky,
– Nitriansky,
– Žilinský,
– Banskobystrický,
– Prešovský a
– Košický samosprávny kraj.

Cieľové skupiny v rámci výzvy sú sociálne vylúčené skupiny obyvateľov (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít), ktoré sú postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.

AKÁ JE VÝŠKA POMOCI?

Indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy : 120 000 000 Sk
Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 250 000 Sk
Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 4 500 000 Sk

DOKEDY JE MOŽNÉ PREDKLADAŤ SVOJE PROJEKTY?

Termín ukončenia predkladania žiadostí: priebežne do 30.06.2008 do 16:00 hod. alebo do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje