Výzva OP Rybné hospodárstvo: 2.1 Investície do akvakultúry ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 03-06-2008 )

AKTUÁLNA VÝZVA: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), dňa 2.6. 2008 vyhlásila výzvu na predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 pre opatrenie: 2.1 Investície do akvakultúry.

AKÝ JE CIEĽ PROGRAMU?

• zavedenie akvakultúrnych metód, ktoré eliminujú negatívne účinky na životné prostredie v porovnaní s bežnou praxou v odvetví akvakultúry
• podpora tradičných akvakultúrnych činností dôležitých pre zachovanie a vývoj hospodárskych i sociálnych štruktúr a životného prostredia,
• podpora priamej lokálnej distribúcie výstavbou malých predajní na farme
• ochrana chovov pred chránenými rybožravými predátormi

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

1. Rozšírenie, rekonštrukcia, technické vybavenie a modernizácia existujúcich produkčných zariadení, odbahňovanie rybničných plôch

• investície do existujúcich produkčných zariadení využívaných v akvakultúre na hospodársky chov rýb (napr.: rybníky, rybochovné zariadenia – liahne, kanály, silá, sádky, klietky a pod., malé vodné nádrže osobitne vhodné na hospodársky chov rýb) vrátane technológií;

• obstaranie nových strojov (napr.: pracovných strojov – nakladače a pod.), zariadení a technológií vrátane programového vybavenia,

• obstaranie technológií a postupov na zlepšenie kvality chovov (triedičky rýb, dopravník na ryby, žacie lode, člny a pohony, sacie lode na odbahňovanie, technológie na centrálne zlovovanie rýb na sádkach, aeračná technika, oxygenačná technika, čerpadlá, ultrafialové lampy, vybavenie liahní a klietkových chovov a pod.),

• obstaranie zariadení na ochranu chovov pred rybožravými predátormi (stacionárne a pohyblivé plašiče, siete a pod.),

• obstaranie, výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu technológií na znižovanie úrovne znečistenia životného prostredia (napr. filtre, sedimentačné nádrže, zariadenia pre prvotné skladovanie a spracovanie odpadu, prvotnú úpravu odpadových vôd, iné zariadenia pre odstránenie možných negatívnych vplyvov chovu na životné prostredie, ktoré sa bezprostredne viažu k zariadeniu na chov),

• obstaranie, výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení potrebných na odber, čistenie, čerpanie a recirkuláciu vody, meranie prietokov vody, skúšanie kvality vody a pod.

2. Výstavba nových produkčných zariadení , vrátane technického vybavenia

3. Výstavba malých predajní umožňujúcich chovateľom úpravu a priamy predaj produktov akvakultúry,
resp. ich zriadenie rekonštrukciou už existujúcich budov, vrátane vybavenie – chladiarenské
a mraziarenské technológie (napr. výrobník šupinkového ľadu, mraziace a chladiace boxy), vybavenia
na usmrtenie a vypitvanie rýb s ich následnou úpravou, prístroje na balenia váženie rýb

4.Celoživotné vzdelávanie

• Vzdelávacie aktivity (napr.: semináre, kurzy, školenia)
• Informačné aktivity (napr.: konferencie, semináre, workshopy a výstavy v tuzemsku a v členských krajinách EÚ, krátkodobé stáže – max. 2 týždne pre 2 účastníkov počas kalendárneho roka).

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

Fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa akvakulturou.
V prípade prijímateľov, ktorí nemajú podnikateľskú históriu v oblasti akvakultúry, musia mať chov rýb alebo ostatných produktov akvakultúry zapísaný v predmete svojej činnosti (Obchodný register, Štatút, Stanovy) – vzťahuje sa na PO. FO musí byť SHR.

AKÁ JE FORMA A VÝŠKA POMOCI?

Investičná pomoc je obmedzená na mikro podniky, malé podniky a stredné podniky.

1. Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky

- pre cieľ konvergencia – súkromné zdroje 40%
- pre oblasti mimo cieľa konvergencia – súkromné zdroje 60 % \n\n 2. Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky

- pre cieľ konvergencia – súkromné zdroje 50%
- pre oblasti mimo cieľa konvergencia – súkromné zdroje 70 %

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: min. 3 000 €, max. 350 000 €

KEDY JE MOŽNÉ PREDKLADAŤ SVOJE PROJEKTY?

Termín predkladania žiadostí je stanovený od 1. júla 2008 do 31. augusta 2008.

KDE NÁJDEME BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Podrobnejšie informácie a potrebné dokumenty súvisiace s vyhlásením výzvy nájdete na stránke www.apa.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje