Výzva OP Rybné hospodárstvo: 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 03-06-2008 )

AKTUÁLNA VÝZVA: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), dňa 2.6. 2008 vyhlásila výzvu na predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 pre opatrenie: 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh.

AKÝ JE CIEĽ PROGRAMU?

• zefektívnenie využitia existujúcej spracovateľskej kapacity
• zlepšenie pracovných a hygienických podmienok alebo kvality produktov
• zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie
• zavádzanie nových technológií alebo vývoj inovačných výrobných metód

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

1. Technické vybavenie a modernizácia existujúcich spracovateľských jednotek:
 modernizáciu existujúcich spracovateľských jednotiek vrátane technológií
 obstaranie nových technológií vrátane počítačového vybavenia a softvéru
 nákup a zavedenie technológií a postupov na zlepšenie kvality výrobkov alebo na inováciu výrobného programu
 rekonštrukciu a modernizáciu hygienicko-sanitárnych režimov, napr. laboratórií, umyvární a šatní pre pracovníkov a návštevníkov
 rekonštrukciu a modernizáciu technológií na znižovanie úrovne znečisťovania životného prostredia (napr. prvotné skladovanie a spracovanie odpadu, ako aj prvotná úprava odpadových vôd)

2.Celoživotné vzdelávanie - zamerané na získavanie a prehlbovanie vedomostí a zručností v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry s prínosom pre prax

• Vzdelávacie aktivity (napr.: semináre, kurzy, školenia)
• Informačné aktivity (napr.: konferencie, semináre, workshopy a výstavy v tuzemsku a v členských krajinách EÚ, krátkodobé stáže – max. 2 týždne pre 2 účastníkov počas kalendárneho roka).

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry.

AKÁ JE FORMA A VÝŠKA POMOCI?

Investičná pomoc je obmedzená na mikro podniky, malé podniky a stredné podniky:

1.Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky

- pre cieľ konvergencia – súkromné zdroje 40%
- pre oblasti mimo cieľa konvergencia – súkromné zdroje 60 %

2.Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky

- pre cieľ konvergencia – súkromné zdroje 50%
- pre oblasti mimo cieľa konvergencia – súkromné zdroje 70 %

Výška oprávnených nákladov na jeden projekt: min. 15 000 €, max. 400 000 €.

KEDY JE MOŽNÉ PREDKLADAŤ SVOJE PROJEKTY?

Termín predkladania žiadostí je stanovený od 1. júla 2008 do 31. augusta 2008.

KDE NÁJDEME BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Podrobnejšie informácie a potrebné dokumenty súvisiace s vyhlásením výzvy nájdete na stránke www.apa.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje