Výzva stále aktuálna: 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 03-06-2008 )

VÝZVA pre opatrenie 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 ktorú vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) stále pokračuje.

AKÝ JE CIEĽ OPATRENIA?

Obnova produkčného potenciálu v lesoch poškodených prírodnými pohromami a požiarmi a zavádzanie preventívnych opatrení.

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

• realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými a abiotickými a antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi;
• obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov v lesoch poškodených biotickými a abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi;
• výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarnych a ozdravných opatrení; výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba protipožiarnych nádrží;
• budovanie protipožiarnych pásov a priesekov; ich čistenie a údržba.

KTO JE OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ?

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

• súkromných vlastníkov a ich združení;
• obcí a ich združení;
• cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.
• štátu.

AKÁ JE VÝŠKA POMOCI?

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
– 100 % (80 % EÚ a 20 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia;
– 100 % (55 % EÚ a 45 % SR) pre Ostatné oblasti.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 1 000 EUR a max. 700 000 EUR.

DOKEDY JE MOŽNÉ PREDKLADAŤ SVOJE PROJEKTY?

Uzávierka podávania žiadostí je stanovená na 30 júna. 2008.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje