Výzva: 1.7 Využívanie poradenských služieb ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 03-06-2008 )

NEPREHLIADNITE! VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb, ktoré vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) stále pokračuje.

AKÝ JE CIEĽ OPATRENIA?

Umožniť poľnohospodárskym a lesným podnikom zlepšiť riadenie svojich podnikov v environmentálnom zmysle slova.

ČO JE PREDMETOM POĽNOHOSPODÁRSKEHO PORADENSTVA?

Predmetom nie je zavádzanie nových noriem, ale podobne ako v prípade auditu individuálne posúdenie správnosti hospodárenia podniku v tomto prípade však predovšetkým z hľadiska zákonných požiadaviek na riadenie (statutory management requirements), správnych poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 a noriem týkajúcich sa bezpečnosti pri práci Následne poradca musí identifikovať tie oblasti hospodárenia, kde sú potrebné iné riešenia.

Poradenskú službu bude môcť konečný prijímateľ využiť maximálne raz za dva roky.

KTO JE OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ?

Fyzické a právnické osoby pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve.

Poradenskú službu bude môcť konečný prijímateľ využiť maximálne raz za dva roky.

AKÁ JE VÝŠKA POMOCI?

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
– 80 % (60 % EÚ a 20 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, maximálne však 1 500 EUR, pričom minimálne 20 % predstavujú vlastné zdroje
– 80 % (40 % EÚ a 40 % SR) pre Ostatné oblasti, maximálne však 1 500 EUR, pričom minimálne 20 % predstavujú vlastné zdroje

DOKEDY JE MOŽNÉ PREDKLADAŤ SVOJE PROJEKTY?

Projekty je možné predkladať od 15. 3. 2008 do termínu uvedeného v oznámení o ukončení prijímania, ktoré bude zverejnené minimálne 15 pracovných dní pred dátumom ukončenia prijímania žiadostí.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje