Výzva: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 02-06-2008 )

NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 5. 2008 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) pre Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb.

AKÝ JE CIEĽ PROGRAMU?

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb vrátane obstarania ich vybavenia.

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

• rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
• budovanie nových zariadení Hasičského a záchranného zboru – výjazdových staníc HaZZ výhradne v dvoch prípadoch (v Trnave a Košiciach) v zmysle potrieb identifikovaných v materiáli: „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru HaZZ a obecných hasičských zborov OHZ – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“
• Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov
• Obstaranie vybavenia povodňovej záchrannej služby zriadenej HaZZ

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

Subjekty verejnej správy

▪ Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v zmysle zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov s územnou pôsobnosťou pre hasičské stanice realizujúce výjazdovú činnosť v príslušnom kraji
▪ Ministerstvo vnútra SR ako zriaďovateľ záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru v zmysle zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
▪ Ministerstvo vnútra SR ako zriaďovateľ Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR zriadenej v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 145/2002 Z. z. o stredných školách požiarnej ochrany
▪ obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ obecného hasičského zboru zriadeného v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
▪ horská záchranná služba zriadená v zmysle zákona 244/2002 Z.z o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

Subjekty súkromného sektora

▪ združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
▪ nezisková organizácia založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby v znení neskorších predpisov

AKÁ JE FORMA A VÝŠKA POMOCI?

Rozpočet finančných prostriedkov pre opatrenie je 94 117 647 EUR.
▪ z toho príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85 % - 80 000 000 EUR
▪ z toho národné zdroje vo výške 15% - 14 117 647 EUR

Pomoc žiadateľovi sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku.

V prípade orgánov štátnej správy je financovanie projektov zabezpečené príspevkom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v maximálnej výške 85 % a príspevkom zo štátneho rozpočtu SR v maximálnej výške 15 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

V prípade obecných samospráv je financovanie projektov zabezpečené príspevkom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v maximálnej výške 85 %, príspevkom zo štátneho rozpočtu SR v maximálnej výške 10 % a z vlastných, resp. iných zdrojov prijímateľa v minimálnej výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

AKÁ JE MAXIMÁLNA A MINIMÁLNA VÝŠKA POMOCI?

Celkové oprávnené výdavky na projekt sa uvádzajú v SK, resp. v EUR v limitnej výške s presnosťou na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

▪ Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené na 3 000 000,- SK
▪ Maximálny limit pre celkové oprávnené výdavky nie je stanovený.

DOKEDY JE MOŽNÉ PREDKLADAŤ SVOJE PROJEKTY?

Žiadosti o NFP je možné predkladať iba v období trvania vyhlásenej priebežnej výzvy, pričom dátum ukončenia výzvy je stanovený na 20.3. 2009.

Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP: od 01. 07. 2008 priebežne.

Ukončenie možnosti rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy oznámi Riadiaci orgán pre ROP 7 dní vopred na internetovej stránke www.ropka.sk/rezervacia a na súvisiacich stránkach (www.build.gov.sk a www.nsrr.sk)

Prijímanie žiadostí o NFP: od 01. 09. 2008 priebežne.

Prijímanie žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy začne 01.09. 2008 a bude realizované priebežne až do posledného možného termínu v zmysle formulárov na rezerváciu termínov na predloženie žiadostí o NFP, ktoré budú pre túto výzvu dostupné od 01.07.2008 na internetovej stránke www.ropka.sk.

Požadovanú dokumentáciu predkladá v sídle Riadiaceho orgánu pre ROP v rezervovanom termíne osobne štatutárny zástupca žiadateľa alebo osoba písomne poverená štatutárnym zástupcom žiadateľa zastupovaním žiadateľa.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.ropka.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje