Uzavretá výzva na implementáciu Akčného plánu pre vzdelávania a zamestnanosť a Akčného plánu pre výskum, vývoj a inovácie ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 19-01-2006 )

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu pre Prioritu 3 v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje a pre Prioritu 2 v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 3. Úplné znenie výzvy, vrátane všetkých dokumentov je k dispozícii na Odbore pre Európsky sociálny fond Sekcie európskej integrácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, na adrese sei@education.gov.sk ako aj na nasledovných internetových adresách: www.minedu.sk www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk

Konečný termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu je 17. február 2006 resp. 28. február 2006. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Žiadosti musia byť doručené na adresu Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre ESF, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Žiaden návrh projektu odoslaný po stanovenom termíne nebude braný do úvahy.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje