Výzva týkajúca sa zaradenia nákupcov a prvých spracovateľov do zoznamu schválených prevádzkovateľov ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 06-11-2007 )

Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodlo o novom systéme schvaľovania prevádzkovateľov (nákupcov a spracovateľov) pre schému platby na pestovanie energetických plodín.

V roku 2007 fungovala schéma platby na pestovanie energetických plodín formou skladania zábezpek. Tento systém od roku 2008 prestáva platiť a nahrádza sa systémom schvaľovania prevádzkovateľov.

Do 15. decembra 2007 sa zverejní zoznam schválených prevádzkovateľov (nákupcov a spracovateľov) vykonávajúcich svoju činnosť na území SR, s ktorými budú môcť žiadatelia o platbu na energetické plodiny uzatvárať zmluvy.

Každý nákupca a spracovateľ energetických plodín je povinný predložiť žiadosť o zaradenie do zoznamu schválených prevádzkovateľov na Pôdohospodársku platobnú agentúru:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Odbor rastlinných komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava 1

Žiadosti o zaradenie nákupcov a prvých spracovateľov do zoznamu schválených prevádzkovateľov spolu s požadovanými prílohami sa predkladajú najneskôr do 8. decembra 2007 na predpísanom tlačive PPA (<a href="doc/reg_nakupca_31_10_07.xls">nákupca</a>, <a href="doc/reg_spracovatel_31_10_07.xls">spracovateľ</a>), pričom rozhodujúci je dátum pošty na obálke resp. dátum podateľne agentúry. Nákupca a spracovateľ je povinný vyplniť všetky požadované údaje správne.

Na základe spracovania údajov pridelí PPA nákupcovi a spracovateľovi energetických plodín registračné číslo, ktoré bude používať vo všetkých hláseniach a pri písomnom styku s agentúrou. V prípade, ak už má pridelené registračné číslo z predošlého obdobia, bude používať to isté číslo aj naďalej, samozrejme len v prípade, ak má záujem zostať v zozname registrovaných nákupcov a spracovateľov energetických plodín. PPA bude viesť databázu schválených nákupcov a spracovateľov energetických plodín.

Nový nákupca je povinný uviesť v žiadosti : " údaje o firme, " sortiment nakupovaných energetických plodín, " umiestnenie nákupných skladov pre jednotlivé komodity.

Nový spracovateľ je povinný uviesť v žiadosti : " údaje o firme, " sortiment nakupovaných energetických plodín, " umiestnenie nákupných skladov pre jednotlivé komodity, " umiestnenie spracovateľských závodov, kde sa bude spracovávať energetická plodina, " technologický reťazec (je potrebné, aby bol detailne popísaný celý technologický proces spracovania energetickej plodiny s uvedením konečného produktu).

Požadované prílohy pre nákupcu a spracovateľa:

1. originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra nie starší ako 30 dní (v prípade PO alebo FO zapísanej v obchodnom registri)
2. originál alebo úradne overená kópia živnostenského listu
úradne overená kópia o pridelení DIČ
3. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii, na majetok žiadateľa nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na 4. vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku,
5. úradne overený podpisový vzor povereného zástupcu (zástupcov) žiadateľa
6. akýkoľvek certifikát platný na území EÚ vydaný výrobcom zariadenie alebo TSÚP Rovinka, že zariadenie je vhodné na spracovanie energetických plodín.

Každú zmenu v deklarovaných údajoch v žiadosti je potrebné nahlásiť na agentúru.

V prípade, ak ide o nákupcu alebo spracovateľa, ktorému už bolo pridelené registračné číslo pred dňom 15. mája 2007 a tento nákupca alebo spracovateľ má záujem zostať v zozname registrovaných nákupcov a spracovateľov energetických plodín je nutné, aby na PPA zaslal v termíne ako je to uvedené vyššie vyplnenú žiadosť spolu s uvedením svojho registračného čísla v kolónke "pridelené registračné číslo".

Súčasťou žiadosti je čestné prehlásenie, v ktorom uvedie, že všetky údaje sú platné a doklady, ktoré predložil pred pridelením registračného čísla sú naďalej v platnosti a nedošlo ich k zmene. Ak niektorá z požadovaných príloh uvedených vyššie nebola dodaná pri prvej registrácii alebo nebola zo strany PPA požadovaná, je nutné ju zaslať na PPA najneskôr do termínu uvedeného vyššie. V prípade, ak došlo k akejkoľvek zmene v požadovaných prílohách u nákupcu alebo spracovateľa s prideleným registračným číslom, nákupca a spracovateľ je povinný zmenu oznámiť na PPA najneskôr do 8. decembra 2007.

KONTAKTY:

ODBOR RASTLINNÝCH KOMODÍT
Ing. Martin Hulec, riaditeľ odboru, 0918 612 190 , martin.hulec@apa.sk, 02/534 12 659

Ing. Jana Vargová, PhD., vedúca oddelenia, 0918 612 195, jana.vargova@apa.sk, 02/534 12 659

Ing. Michal Keruľ, 0915 762 218, michal.kerul@apa.sk, 02/534 12 659

Ing. Mária Marcineková, 0918 612 446, maria.marcinekova@apa.sk

Alena Parízeková, 0918 612 447, alena.parizekova@apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje