Aktuálna výzva Opatrenie č. 8. Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy. ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 19-01-2006 )

Opatrenie č. 8. Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, v rámci PRV SR \n\n Projekty sa podávajú v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006.

Aktivity (oprávnené náklady)
▪ náklady na manuálne alebo mechanizované založenie (výsadbu) lesného porastu vrátane doplnenia strát po prvom zalesnení,
▪ poskytovanie ročnej platby na ha zalesnenej plochy v priebehu 5 rokov od prvého zalesnenia, na pokrytie nákladov za udržiavanie lesných kultúr,
▪ poskytovanie ročnej prémie na ha zalesnenej plochy na pokrytie strát príjmov spôsobených zalesnením maximálne do 20 rokov od zalesnenia pre poľnohospodárov a pre ostatné osoby,
▪ vypracovanie realizačných projektov na zalesnenie poľnohospodárskych pôd,
Nepodporované aktivity
▪ podpora sa neposkytuje na výsadby plantáží vianočných stromčekov, okrasných drevín.


Oprávnení žiadatelia
Vlastníci poľnohospodárskej pôdy a dlhodobí nájomcovia poľnohospodárskej pôdy (min.20 rokov).
Podopatrenie má horizontálnu pôsobnosť (oblasti Cieľa 1, Cieľa 2 a nezaradené oblasti)
Forma pomoci:nenávratný finančný príspevok (refundácia - preplácanie)
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje