Výsledky grantového programu Nadácie SPP: Opora ---- sociálne projekty ( 10-08-2007 )

Grantový program Opora vyhlásila Nadácia SPP. Do termínu uzávierky 2.júla 2007 grantového programu Opora predložilo svoje žiadosti 128 žiadateľov, ktorí žiadali grantovú podporu v celkovej sume 13 830 837 korún. Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu podporí 36 projektov, ktoré prispievajú k skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, v celkovej sume 2 000 000 Sk.

Program podporí projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivácií ich potenciálu.

Projekty posudzovali 3 skupiny nezávislých posudzovateľov, znalých problematiky sociálnych služieb a sociálnych zariadení a 1 zástupkyňa Nadácie SPP. Pri posudzovaní projektov rozhodovala podpora inovatívnych prístupov v poskytovaní sociálnej starostlivosti zameranej na rozvoj osobnosti a aktívnu integráciu do spoločnosti, podpora individuálnych programov rozvoja osobnosti klientov, podpora transformácie sociálnych služieb v zariadeniach, ktoré poskytujú sociálnu pomoc pre ľudí v núdzi a integrácia znevýhodnených ľudí do intaktnej spoločnosti

Maximálna výška podpory na jeden projekt bola 80 000 Sk. V Banskobystrickom kraji podporí 6 projektov, v Bratislavskom 9, v Košickom 6, v Prešovskom 5, v Nitrianskom 4, v Trnavskom a Trenčianskom po jednom projekte a v Žilinskom kraji 4 projekty.

Dvadsať podporených projektov bolo zameraných na ľudí s postihnutím. Tri projekty sa venovali deťom a mládeži so sociálne znevýhodneného prostredia. Po tri projekty pomôžu psychicky chorým a ženám a deťom v krízových centrách. Dva projekty sú zamerané na ľudí bez domova a dva na osoby pracujúce v sex-biznise a užívateľov drog. Ďalšie z projektov sa venujú nevidiacim a slabozrakým, klientom resocializačného zariadenia a mládeži pred a po odchode z detských domovov.

Zoznam schválených projektov nájdete <a href="doc/10_08_07_Opora_Vysledky.doc">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje