OPKŽP: Triedený zber komunálnych odpadov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 16-11-2021 )

Dobrý deň,

dňa 15.11.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov.

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:
• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov / zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO
• Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov (napr. zberné nádoby, váha)
• Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje, zariadenia na mechanickú úpravu /zmenšovanie objemu)

Výška dotácie: 95%

Termín uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 17. január 2022
Termín uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 15. marec 2022

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
• obec , alebo združenie obcí
• príspevková alebo rozpočtová organizácia obce
• právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí
• združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883 057.

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje