IROP 2.1.4-Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 18-06-2021 )

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 dňa 14. júna 2021 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom: „Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19“ s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2021-71.

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 31.07.2021

Oprávnení žiadatelia:
• príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
• rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce,
• právnická osoba (napr. akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
• nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zároveň spĺňa podmienku poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7, ods. 4, písm. a), bod 1 a 2 zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 578/2004 Z. z.“).

Oprávnené aktivity:
Aktivity projektu musia byť plne v súlade s činnosťami zameranými na riešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19.

A. vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,
B. vytváranie mobilných odberových miest,
C. ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

Oprávnené územie:
Územná oprávnenosť realizácie projektov je definovaná na celé územie Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Maximálna a minimálna výška NFP:
Minimálna výška NFP nie je stanovená.
Maximálna výška NFP pre MRR je 300 000 Eur.
Maximálna výška NFP pre VRR je 250 000 Eur.

Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Časová oprávnenosť výdavkov je od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2023.
Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je do 30. 06. 2023 s možnosťou predĺženia o 6 mesiacov.

Bližšie informácie níjdete na:
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-s-nazvom-podpora-prevencie-diagnostiky-liecby-a-doli ecovania-na-urovni-ustavnej-zdravotnej-starostlivosti-v-boji-proti-covid-19-s-kodom-c-irop-po2-sc214 -2021-71/376---16877/

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa
t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje