OPVAI: Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráca so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji ---- priemyseľ a výroba ( 07-12-2020 )

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30).

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania MSP a ich spolupráce so strednými odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v súvislosti s realizáciou opatrení identifikovaných v rámci Iniciatívy EK Catching up regions a tým prispieť k zvýšeniu kvality praktického vyučovania študentov SOŠ s ohľadom na aktuálne trendy na trhu práce. Cieľ výzvy bude realizovaný prostredníctvom podpory projektov zameraných na nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú mikro, malé a stredné podniky spĺňajúce všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 7. 12. 2020

Typ výzvy: Otvorená

Bližšie informácie k výzve nájdete na:
https://www.opvai.sk/aktuality/vyzva_30_spolupraca_stredne_skoly_bb_kraj/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje