OPEN DOOR: Výzva na nákup technológie stále aktuálna ---- priemyseľ a výroba ( 05-10-2020 )

Open Door

Váš partner pri čerpaní dotácií
________________________________________
Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti stále aktuálnu výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra.

Prioritná os: 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ výzvy: otvorená
Plánované uzavretie výzvy 31.10.2020

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku za účelom produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu žiadateľa.
Pre túto výzvu sú oprávneným územím výhradne okresy: Prievidza a Partizánske. Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky:
1) Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu
2) Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu
3) Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE): A. Priemysel

Maximálna intenzita pomoci: 85%
Minimálna výška NFP na projekt je 50 000 EUR
Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 200 000 EUR
Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.
Spôsob financovania: refundácia, predfinancovanie, alebo kombinácia oboch spôsobov financovania.

Opravnení žiadateľia: Podniky MSP
V prípade otázok, neváhajte nás obratom kontaktovať, radi s Vami prekonzultujeme Váš dotačný zámer.

S pozdravom a prianím príjemného dňa


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa
mobil:00421-915-883057
email: majova@opendoor.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje