MINEDU: Rezort školstva vyčlenil ďalšie finančné zdroje na podporu inkluzívneho vzdelávania – ministerstvo pokračuje v podpore pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a odborných zamestnancov ako členov inkluzívnych tímov na školách ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 05-03-2020 )

Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie na svojom 15. rokovaní dňa 28. 2. 2020 schválila zámer národného projektu (NP) Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Na podporu pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a odborných zamestnancov ako členov inkluzívnych tímov tak do škôl bude vyčlenených ďalších viac ako 82,1 miliónov eur.

Prijímateľom NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré bude uvedený národný projekt realizovať ako pokračovanie NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Nový národný projekt reaguje na obrovský záujem škôl o zapojenie sa do predchádzajúceho národného projektu, ktorý však výrazne prevyšoval možnosti podpory vzhľadom na objem vyčlenených finančných prostriedkov. Rezort školstva novým národným projektom umožní zapojenie sa ďalších škôl do podpory inklúzie vo vzdelávaní.

Schválený zámer národného projektu plánuje podporiť minimálne 900 škôl - materských, základných a stredných. Zapojené školy budú okrem iného benefitovať aj z jeho synergie s pripravovaným národným projektom s názvom Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS), v rámci ktorého poskytnú vzdelávacie programy potrebnú odborno-metodickú podporu v uplatňovaní princípov inklúzie v školách.
Zámer NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol schválený s celkovým rozpočtom vo výške 82,1 mil. eur zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Školy sa budú môcť zapojiť do jeho realizácie prostredníctvom zjednodušenej výzvy, ktorú vyhlási MPC.

Podpora pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a odborných zamestnancov ako členov inkluzívnych tímov na školách je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR realizovaná nielen prostredníctvom národných projektov, ale aj v rámci dopytovo-orientovaných výziev V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II. Spolu so schváleným novým zámerom NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II tak rezort školstva podporí inklúziu na školách v alokácii viac ako 192 mil. eur z prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Viac informácií nájdete na www.minedu.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje