OP ĽZ: Výzva na rozšírenie kapacít MŠ pre obce s prítomnosťou MRK ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 09-01-2020 )

Dobrý deň, 

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP vyhlásenú dňa 19. 12. 2019, zameranú na:

· Výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

· Rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 16. 03. 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 06. 07. 2020

 

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:

- obce s prítomnosťou MRK (podľa Atlasu rómskych komunít 2019)

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

- cirkev a náboženské spoločnosti

- združenia

- orgán štátnej správy – okresný úrad v sídle kraja

 
OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

1. Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

a) výstavba novej budovy MŠ/elokovaného pracoviska za účelom zriadenia MŠ/ elokovaného pracoviska

b) výstavba novej budovy MŠ/elokovaného pracoviska, za účelom rozšírenia a/alebo presunutia kapacity existujúcej MŠ/elokovaného pracoviska

V prípade spôsobu realizácie b, budú podporené projekty, pri ktorých bude výstavba novej budovy MŠ/elokovaného pracoviska zameraná na rozšírenie kapacity existujúcej MŠ/elokovaného pracoviska. Rozšírenie kapacity znamená nárast existujúcej kapacity MŠ/elokovaného pracoviska minimálneo 20% z kapacity MŠ/elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP.

V prípade spôsobu realizácie b, platí, že podporené budú projekty, pri ktorých žiadateľ preukáže, že z objektívnych dôvodov nie je možné rozšírenie kapacity MŠ/elokovaného pracoviska prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej budovy MŠ/elokovaného pracoviska.

 

2. Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity

Spôsob realizácie:

Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície:

a) budovy MŠ/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity

b) inej budovy (ktorá nie je súčasťou MŠ/elokovaného pracoviska zapojenej do siete škôl), pre potreby MŠ/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia a/alebo presunutia existujúcej kapacity z existujúcej MŠ/elokovaného pracoviska

c) inej budovy (ktorá nie je súčasťou existujúcej MŠ/elokovaného pracoviska zapojenej do siete škôl), za účelom zriadenia MŠ/elokovaného pracoviska

 

V prípade spôsobu realizácie a, alebo b, podporené budú projekty, pri ktorých bude rekonštrukcia zameraná na rozšírenie kapacity existujúcej MŠ/elokovaného pracoviska. Rozšírenie kapacity znamená nárast kapacity existujúcej MŠ/elokovaného pracoviska minimálnejo 20 % z kapacity MŠ/elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP.

V prípade spôsobu realizácie b, budú podporené projekty, pri ktorých žiadateľ preukáže, že z objektívnych dôvodov nie je možné rozšírenie kapacity MŠ/elokovaného pracoviska prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej budovy MŠ/elokovaného pracoviska

V prípade zriadenia MŠ/elokovaného pracoviska bude žiadateľ v postavení prijímateľa povinný informovať poskytovateľa o zaradení zariadenia do siete škôl a predškolských zariadení prostredníctvom následnej monitorovacej správy

 

V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektov MŠ budú podporené projekty uplatňujúce minimálne požiadavky na zníženie primárnej spotreby energie v renovovaných budovách. Požadovaná úspora energie je na úrovni minimálne 12,5 kWh/(m2.rok), pričom všetky stavebné konštrukcie a technické systémy, ktoré sú predmetom projektu musia spĺňať minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy.

 

PODMIENKA PRE OBA TYPY OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT

- počas sledovaného obdobia, t.j. každý rok obdobia udržateľnosti, musí byť z celkového počtu detí, ktoré navštevujú MŠ/elokované pracovisko v sledovanom roku, min. 15% detí z MRK,

- žiadateľ/ prijímateľ je povinný na konci obdobia udržateľnosti projektu preukázať, že z celkovej hodnoty počtu detí, ktoré navštevovali MŠ/elokované pracovisko počas obdobia udržateľnosti (5 rokov), bolo min. 25% detí z MRK

 
FINANCOVANIE PROJEKTU A VÝŠKA DOTÁCIE

Forma financovania projektu je nasledovná:

- predfinancovanie

- refundácia

- zálohová platba

 

Výška dotácie:

- pre verejný/neziskový sektor: 95%

- pre štátny sektor: 100%

 

V prípade záujmu o prekonzultovanie Vášho projektového zámeru, neváhajte nás kontaktovať.

 

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI: 

- venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 12 rokov
- naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
- každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia
 
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje