OP KŽP: Usmernenie č. 3 k 48. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48 ---- životné prostredie ( 02-10-2019 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 30.09.2019 Usmernenie č. 3 k Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30.09.2019. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Podrobné informácie sú zverejnené v časti https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/48-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-bu dov-opkzp-po4-sc431-2018-48/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje