PPA: Príloha č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 27-09-2019 )

PPA oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk prijímateľom projektových podpôr z PRV SR 2014 – 2020, že aktualizovala prílohu č. 2 k Príručke pre prijímateľa – Žiadosť o vypracovanie záložného práva.

Nové znenie žiadosti je doplnené o tabuľku s presnou špecifikáciou výdavkov zo zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú predložené PPA na prefinancovanie v následne podanej žiadosti o platbu.

PPA žiada prijímateľov, aby zasielali správne vyplnenú žiadosť o zriadenie záložného práva v dostatočnom predstihu pred samotným podaním žiadosti o platbu.

Zároveň PPA upozorňuje prijímateľov, aby hodnota majetku určeného na založenie v prospech PPA bola vo výške podľa podmienok stanovených v Príručke pre prijímateľa.

Aktualizáciou žiadosti o zriadenie záložného práva sa zabezpečí plynulejšia implementácia projektu.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje