MINEDU: Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške až 48 eur mesačne ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 24-09-2019 )

Na sumu 47,98 eura vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje životné minimum. Úprava štipendia reaguje na zvýšenie sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ku ktorému došlo od 1. júla 2019.

Stredoškolské štipendiá poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. To im zlepší pozíciu na pracovnom trhu a zvýši ich šance zamestnať sa.

Výška štipendia sa vypočítava na základe aktuálneho životného minima pre nezaopatrené dieťa a je stanovená ako 50 % minima (žiaci s prospechom do 2,0 vrátane), 35 % (prospech do 2,5 vrátane), resp. 25 % tohto minima (prospech do 3,5 vrátane). V tomto školskom roku tak ide o sumy 47,98 eura, 33,59 eura, resp. 23,99 eura mesačne.

O štipendium môžu žiaci požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka, podmienkou je, aby ich stredná škola mala podpísanú zmluvu s CVTI SR. O priznaní štipendia a jeho výške rozhoduje riaditeľ strednej školy.

V školskom roku 2018/2019 bolo vyplatených celkovo 58 960 štipendií v sume takmer 2, 196 mil. eur. Počet štipendistov sa pohyboval od 5 109 v septembri 2018 po maximum 6 134 v decembri 2018. Najvyšší počet štipendií bol vyplatený v Košickom (19 339) a Prešovskom kraji (18 054), najmenej v Trenčianskom (1276) a Bratislavskom kraji (954). Priemerná suma mesačného štipendia dosiahla úroveň 37,24 eura, čo predstavuje medziročne nárast o 1,13 eura.

Podrobné informácie o sociálnych štipendiách pre stredoškolákov, vrátane potrebných tlačív nájdete na stránke Centra vedecko-technických informácií SR - https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/aktualn e-informacie.html?page_id=9381.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje