Aktuálne výzvy pre podniky ---- veda a výskum ( 10-06-2019 )

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnych dotačných možnostiach pre podniky:

Operačný program: Výskum a inovácie

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Názov aktuálnych výziev:

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. Storočie

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. Storočie

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/

Cieľ výziev:

Zameranie výzvy vychádza z príkladu aktivity OP Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) zameranej na podporu individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier. Príklad aktivity definovaný OP VaI hovorí, že „ide o schému kolaboratívneho výskumu, kde tému výskumu/vývoja určuje podnik, ako nositeľ výskumného centra. Pôjde o partnerské projekty, kde ako partneri musia byť ďalšie podnikateľské subjekty a/alebo výskumné inštitúcie nevykonávajúce hospodársku činnosť. Cieľom každého projektu je vytvoriť konkrétne výsledky, následne využiteľné v praxi (prototyp/patentovateľné duševné vlastníctvo/nový postup/metóda a pod.)“.

V rámci výzvy je povinné uplatniť inštitút partnerstva, pričom členmi partnerstva sú žiadateľ, resp. prijímateľ a všetci partneri. Partner je osoba, ktorá sa podieľa na príprave a/alebo realizácii projektu so žiadateľom, resp. prijímateľom podľa Zmluvy o partnerstve.

V tomto zmysle je zameraním výzvy podporiť nové alebo existujúce priemyselné výskumno-vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci projektov, ktorých doba trvania môže byť až do konca programového obdobia (06/2023). Priemyselné výskumno-vývojové centrum - ako ho definuje OP V a I, je výskumné konzorcium (t.j. nie je to samostatný právny subjekt) fungujúce na základe partnerskej zmluvy, v ktorom lídrom je konkrétny priemyselný podnik, ktorý pre svoju činnosť potrebuje realizovať výskum a vývoj v konkrétnej oblasti, ktorá je spojená tematicky s jeho hospodárskou činnosťou, pričom partnerom je minimálne jedna nepodnikateľská výskumná inštitúcia a/alebo podnikateľská výskumná inštitúcia - malý, stredný podnik, resp. veľký podnik.

Okrem výskumných a vývojových aktivít bude v prípade žiadateľa oprávnenou aktivitou aj zriadenie/modernizáciu výskumných infraštruktúr.

Spôsob financovania:
• Priebežná platba
• Predfinancovanie
• Poskytnutie zálohovej platby

Dátum vyhlásenia výziev: 30.05.2019
Dátum uzavretia výziev: 30.08.2019

Viac informácií nájdete na www.opvai.sk alebo na 0911 493 803
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje