OPEN DOOR: Dotácia pre podniky na technológiu ---- priemyseľ a výroba ( 15-04-2019 )

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej dotačnej možnosti pre podniky:

Operačný program: Výskum a inovácie

Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných atechnológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel

Špecifický cieľ 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 28. 06. 2019

Termín uzavretia ďalšieho hodnotiaceho kola je posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 100 000 000 EUR.

INTENZITA POMOCI

Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj
Mikro a malý podnik 45%, stredný podnik 35%, veľký podnik 25%

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kjra
Mikro a malý podnik 50%, stredný podnik 45%, veľký podnik 35%

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

Fyzické alebo právnické osoby zapísané v obchodnom registri alebo ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú:
- Registrované na území SR a zároveň,
- Od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň
- Ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, pričom:
- Žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje najneskôr v deň predloženia ŽoNFP. - žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje najneskôr 12 mesiacov pred vyhlásením výzvy. a zároveň - sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve13 a disponujú účtovnými závierkami za posledné dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP pričom žiadne z týchto účtovných období nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov. \n\n V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
- mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP stanovenú v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1084 zo 14. júna 201715 (ďalej len „všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách“), ako aj
- veľké podniky

OPRÁVNENÉ AKTIVITIY:

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom inovácie produktu a/alebo procesu prostredníctvom kombinácie niektorých z nižšie uvedených prvkov inteligentných riešení v rámci podniku alebo jeho funkčného celku.

Prvky inteligentných riešení sú pre účely tejto výzvy zaradené do 3 kategórií, ktoré predstavujú úrovne riešenia inteligentných investícií podľa miery komplexnosti a intenzity využitia prvkov inteligentných riešení.

Kategória 1 - Synergické a pokročilé inteligentné riešenia

Pokročilá telematika – vyspelé komunikačné riešenia s využitím špeciálnych rádiotechnológií, pre prenos informácií vo výrobných a prepojených intralogistických priestoroch ako fyzická realizácia komunikácie v rámci smart riešení. Umožňuje vytvárať porovnateľne komunikačne silné riešenia vo výrobných priestoroch aj pri rôznych stavebných riešeniach. Vytvárajú dôležitý prvok infraštruktúry priemyselného internetu vecí.

Kolaboratívna robotika – riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe v tesnej blízkosti človeka, bez nutnosti využitia fyzických prvkov ochrany a oddelenia robota od pracovníkov. Pri kvalite a rýchlosti, aká korešponduje s požiadavkami na zvyšovanie konkurencieschopnosti, vrátane technológií umožňujúcich samostatnú prácu naprogramovaných robotov, umožňujú štandardizovať opakované vykonávanie operácií pri rovnakej vysokej kvalite, porovnateľnej s najlepšími výsledkami ľudskej činnosti.

Kyber-fyzikálne systémy (CPS) - riešenie, vytvorené ako komplexné sústavy zariadení a riadiacich prvkov, ktorých prepojením vzniká základná báza pre Inteligentný priemysel. V spojení s vysoko výkonným softvérom a špeciálnymi užívateľskými rozhraniami umožňujú komunikáciu medzi výrobnými a manipulačnými zariadeniami na viacerých úrovniach a v reálnom čase reagujú na potreby výrobného procesu. Sú dôležitým prvkom prepojenia produktu, výroby, skladového hospodárstva, robotiky, riadenia dopravy, logistických služieb, riadenia dodávateľských reťazcov a ďalších prvkov inteligentných riešení.

Digitálne dvojča (Digital Twin) - inteligentné riešenie, ktoré funguje s využitím digitálnej kópie fyzického objektu a procesu (výrobku a výroby a súvisiacich činností) za účelom optimalizácie jeho činnosti v reálnom čase. Digitálne dvojča spracováva dáta zo senzorov inštalovaných vo fyzických objektoch, ktoré využíva obvykle na optimalizáciu činnosti týchto fyzických objektov, a umožňuje optimalizáciu prepojením s ekonomickými a riadiacimi systémami a softvérmi.

Autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia - Bezobslužné manipulačné, resp. manipulačno-mobilné zariadenia vnútornej logistiky (intralogistiky), ktoré zabezpečujú toky materiálu a výrobkov vo výrobných priestoroch podniku bez účasti človeka, navádzané rádiokomunikačnými zariadeniami signálom, GPS a inými systémami s bezdrôtovou, resp. bezdotykovou komunikáciou, s vysokou mierou flexibility. Ich fungovanie možno meniť za pomoci preprogramovania alebo aj samočinne s využitím modernej senzoriky a inteligentných rozhodovacích nástrojov (napr. s prvkami umelej inteligencie).

Komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo technologického celku - komplexné riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného systému pred bezpečnostnými a kybernetickými hrozbami rôznych typov. Ide obvykle o súbor hardvérových zariadení, špecializovaných softvérových nástrojov a expertných postupov, ktoré fungujú v zladenom systéme a zabezpečujú ochranu výrobnej haly, linky alebo sústavy strojov, fungujúcich v prepojenom režime alebo inteligentnom systéme.

Exponenciálne technológie - riešenia, ktoré pracujú s vyspelými priemyselnými technológiami (biotechnológie, neurotechnológie, nanotechnológie, senzoring, umelá inteligencia, pokročilá robotika, drony, 3D tlač a bezdotykové meranie), s viacnásobným inteligentným prvkom alebo kombináciou prvkov pre vyššiu mieru automatizácie procesu alebo riadenia s prvkami umelej inteligencie. Môžu tvoriť nadstavbu alebo strešné riešenie iných inteligentných riešení a sústav.

Kategória 2 - Pokročilé inteligentné riešenia

Priemyselné kamerové systémy (Machine Vision), strojové videnie, počítačové videnie - Systém, ktorý umožňuje digitalizovať produkt alebo iný objekt do podoby digitálneho obrázku, ktorý možno analyzovať s využitím softvérových nástrojov. Pri spracovaní dát tak možno preverovať zhodu (kvalitu) produktu, určiť polohu komponentu alebo výrobku pre ďalšiu manipuláciu a podobne. Umožňuje tiež identifikáciu objektov kombináciou snímania kódov, polohy a ďalších parametrov, rozpoznávanie objektov, analýzu obrazu a podobne.

Riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia, alebo technologického celku - riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného stroja, zariadenia alebo jednotlivého technologického celku pred kybernetickými hrozbami rôznych typov. Ide obvykle o súbor hardvérových zariadení, špecializovaných softvérových nástrojov a expertných postupov, ktoré fungujú v zladenom systéme a zabezpečujú ochranu stroja alebo iného zariadenia, prípadne malej sústavy, fungujúcej v prepojenom režime alebo inteligentnom systéme.

Digitalizácia výrobného procesu - inteligentné riešenie, ktoré vychádza z použitia integrovaného počítačového systému, zloženého zo simulácie, trojrozmernej (3D) vizualizácie, analýz a rôznych nástrojov určených pre spoluprácu pri tvorbe výrobku a výrobného procesu. Funguje ako dôležitý prvok inteligentného riadenia výroby, keďže umožňuje vyššiu úroveň cieleného zberu dát, ktoré opisujú fungovanie procesov.

3D skenovanie - inteligentné riešenie, ktoré pracuje s využitím digitálneho snímacieho zariadenia na vytvorenie trojdimenzionálneho digitálneho obrazu priestorov a objektov vo výrobe, logistike a ďalších priestoroch priemyselných objektov a v nich inštalovaných technických prvkov a technológií. Umožňuje vytvárať počítačové simulácie a plánovať dynamické procesy s aplikovaním rozmerov, tvarov a ďalších vlastností prostredia.

Automatizácia výrobného procesu - inteligentné riešenie, ktoré predstavuje komplexný cieľavedomý proces zavádzania automatických strojov, zariadení a riadiacich postupov, umožňujúcich plne alebo vo vysokej miere vykonávať priemyselné činnosti len s využitím samočinných strojov a iných zariadení, s úlohou človeka v nastavovaní, programovaní, kontrole a servise. Ich cieľom je zvýšenie efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonoch.

Robotizácia výrobného procesu - riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe. Pri kvalite a rýchlosti, aká korešponduje s požiadavkami na zvyšovanie konkurencieschopnosti, vrátane technológií umožňujúcich samostatnú prácu naprogramovaných robotov, umožňujú štandardizovať opakované vykonávanie operácií pri rovnakej vysokej kvalite, porovnateľnej s najlepšími výsledkami ľudskej činnosti.

Rozšírená realita - inteligentné riešenie, ktoré pracuje s technológiami, umožňujúcimi integrovať reálny obraz sveta o umelo vytvorené objekty. V kontexte Priemyslu 4.0 sa s ich využitím počíta najmä v logistickej obsluhe výroby. Potenciálne využitie je aj v oblasti poskytovania informácií o výrobných procesoch v reálnom čase pre zlepšenie pracovných postupov a rozhodovanie o prebiehajúcej výrobe, ako aj nastavovaní procesov činnosti obsluhy.

Kategória 3 - Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou

Základná automatizácia jednotlivého procesu - inštalácia výrobných, manipulačných a iných zariadení, ktoré sú vybavené pomocným systémom, využívajúcim inteligentné riešenie (napr. automatický podávač alebo polohovadlo). Umožňujú tak nielen automatické vykonávanie činnosti a odbúranie opakovanej činnosti v podobe ľudskej práce. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú ich zapojenie do komplexnejších inteligentných riešení.

Nové senzory - inštalácia a využitie technológie na zber a analýzu dát v rôznych oblastiach, ktoré reagujú na požiadavky inteligentných technológií, napríklad. priemyselného internetu vecí, bezdrôtového prenosu dát, a ďalších. Umožňujú získavanie dát z fungovania (napr. počet opakovaní alebo úkonov), merania fyzikálnych veličín a ďalších údajov, ktoré po prevode do digitálnej formy umožňujú ich zapojenie do komplexnejších inteligentných riešení.  Big Data - implementácia procesu a využitie zariadení a softvéru, ktoré umožňujú zber a analýzu veľkého množstva údajov v reálnom čase pre optimalizáciu obchodných modelov, procesov a riadenie životného cyklu, na ktoré nestačia dosiaľ využívané tradičné databázové nástroje, ale vyžadujú sivyužitie špeciálnych dedikovaných systémov. Cieľom je vytvorenie vstupov, s ktorými pracujú zariadenia a systémy, zapojené do komplexnejších inteligentných riešení.

Dátové centrum - inštalácia špecializovanej zostavy funkčných zariadení (serverov, počítačov) a nevyhnutnej technickej infraštruktúry, určená pre uchovávanie a správu dát. Pre potreby smart riešení musí poskytovať dostatočnú pamäťovú a výkonnostnú kapacitu a prepojenia pre funkčné využitie. Predstavuje technické riešenie pre fungovania prostredia, v ktorom možno prepájať prvky, fungujúce v rámci komplexnejších inteligentných riešení.

Cloud pre Smart Industry - Informačné - komunikačné riešenia, ktoré poskytujú cez internet dostupnú pamäťovú kapacitu v množstve a technickej kvalite, aká umožňuje využívať rôzne softvérové a komunikačné riešenia online. Predstavuje technické riešenie pre základnú infraštruktúru pre prostredie, v ktorom možno prepájať prvky, fungujúce v rámci komplexnejších inteligentných riešení.

Autonómne a semiautonómne intralogistické systémy - napríklad mobilný robot, automaticky riadené dopravné zariadenie, ktoré sa vie pohybovať podľa značiek alebo vodičov umiestnených v podlahe, prípadne používa laser na sledovanie optických symbolov. Umožňuje vykonávať sofistikované logistické procesy priamo v napojení na výrobné operácie, vrátane dodania výrobného vstupu priamo k rukám obsluhy výrobného zariadenia, do jeho procesu alebo pomocného manipulačného zariadenia (robota). Fungujú v prepojení na riadiaci systém, ktorý pracuje s informáciami pre štíhle zásobovanie výroby. Súčasťou sú aj automatické sklady, teda veľkokapacitné regálové systémy s plne integrovaným samočinným manipulačným systémom.

Podnikový informačný systém so Smart modulmi - (Enterprise Resource Planning – ERP) – softvérový nástroj na evidovanie a plánovanie podnikových činností s pomocou informácií. Umožňuje strojovo spracovať a integrovať kľúčové podnikové procesy, napríklad prijímanie objednávok, plánovanie činností, evidenciu zásob a všetky finančné informácie. Smart moduly umožňujú cez špecifické prepojenia, premostenia a riešenia využívať aj interakciu so špeciálne štruktúrovanými dátami z operačných systémov výrobných zariadení. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších inteligentných riešení.

Výrobné informačné systémy - (Manufacturing execution systems – MES) – softvérové nástroje a fyzická infraštruktúra, ktoré tvoria funkčné väzby medzi podnikovými informačnými systémami a systémami pre riadenie a automatizáciu fyzickej výroby, vrátane fyzických produkčných procesov. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších inteligentných riešení.

Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - PLM) - informačná platforma, ktorá obsahuje základné technické, výrobné, marketingové a servisné dáta o výrobku. Umožňuje tvoriť a sledovať procesy spojené, s tvorbou výrobkov, s návrhom výrobných a logistických procesov. Funguje ako základný prvok digitalizácie informácií o výrobku a procesoch, prípadne čiastkový modul digitalizácie výroby ako komplexnejšieho celku. Obsahuje tiež prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších inteligentných riešení.

Prediktívna údržba (Predictive Maintenance - PdM) - nástroj, ako pomocouštatistických metód, využitia digitálnych dát z prevádzky a technických informácií o fungovaní strojov umožňuje rozšíriť a spresniť existujúce plány údržby. Upozorňuje, kedy by malo dôjsť k servisnému zásahu na základe analýzy vývoja sledovaných ukazovateľov z prevádzkových dát. Odhaduje riziko zlyhania stroja nielen na základe technických požiadaviek, ale aj kontinuálne sledovaných dát z prevádzky. Podporované bude zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených, autonómnych systémov.

Výzva svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0. Systémy zahŕňajúce princípy koncepcie inteligentného priemyslu sa vyznačujú novými charakteristickými znakmi, medzi ktoré patria, napr.:
- výroba je optimalizovaná z hľadiska celého podniku, jeho funkčného celku alebo výrobného úseku a prebieha v prostredí fyzických výrobných zariadení a informačného systému s funkčným využitím dát,
- prevádzka strojov a zariadení a postupy vývoja a produkcie výrobkov sa uskutočňujú vo funkčných, digitálne previazaných väzbách a v prípade potreby navzájom komunikujú s cieľom nájsť účinné a efektívne riešenie,
- jednotlivé prvky výrobného, príp. podnikového procesu si navzájom vymieňajú údaje podľa aktuálnej potreby,
- výrobné a podnikové systémy sú vzájomne riadené a prevádzkované v reálnom čase, prípadne s malým oneskorením, umožňujúcim priamo ovplyvňovať prebiehajúci proces,
- výrobné systémy sú nastavené pre individualizáciu projektov pri zabezpečení ziskovosti ich produkcie,
- automatizované a inteligentne riadené systémy dokážu funkčne nahradiť ľudskú prácu primárne pri fyzicky intenzívnych, rutinne opakovaných a inými spôsobmi zaťažujúcich činnostiach.

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak realizuje kombináciu minimálne 3 z vyššie uvedených prvkov inteligentných a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky:

1) Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu

2) Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre potreby tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka: a) založenia novej prevádzkarne,
b) diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, c) zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, pričom
- v prípade pomoci na diverzifikáciu výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali musia celkové oprávnené výdavky prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác a
- v prípade pomoci poskytnutej veľkému podniku na zásadnú zmenu výrobného procesu musia oprávnené výdavky počiatočnej investície prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov.

3) Za oprávnené sa považujú iba projekty, ktoré sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK).

Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázané:
a) zameranie predmetu projektu na niektorú/é z produktových línií stanovených v rámci jednej z nasledovných domén inteligentnej špecializácie zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK:
- Dopravné prostriedky pre 21. storočie
- Priemysel pre 21. storočie
- Zdravé potraviny a životné prostredie a zároveň
b) pôsobenie podniku žiadateľa :
- v jednom z hlavných odvetví SK NACE, ktorými je charakterizovaná žiadateľom zvolená doména, alebo
- v niektorom z odvetví SK NACE reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, pričom v danom prípade musí byť dodávateľom alebo odberateľom v produkčnom procese podniku žiadateľa, ktorý je predmetom inovácie, subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná väzba identifikovaná (t.j. funkčné väzby definujú odvetvia, ktoré môžu byť podporované len vo väzbe, vyjadrenej dodávateľským alebo odberateľským vzťahom, na stanovené hlavné odvetvia)

4) Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu, t.j. je potrebné zabezpečiť, aby bol predmet projektu schopný prevádzky, pričom k uvedenému termínu nie je potrebné, aby bol predmet projektu uvedený do produkčnej (riadnej) prevádzky .

V rámci preukazovania prevádzkyschopnosti musí byť prevádzka podniku k ukončeniu realizácie aktivít projektu schopná poskytnúť digitálnu dátovú zostavu, ktorú možno využiť ako základ pre sledovanie, kontrolu, analýzu a optimalizáciu činností, ktoré zariadenie alebo technologický celok v rámci prevádzky podniku vykonáva. Každý projekt musí fungovať ako sústava inteligentných riešení, ktorá umožní priebežnú optimalizáciu s využitím digitálnych dát.

VÝŠKA PRÍSPEVKU

Minimálna výška NFP na projekt je 100 000 EUR.

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 3 000 000 EUR. \n\n V prípade otázok, neváhajte nás kontaktovať na 0911 493 803.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje