PPA: Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2019 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 01-04-2019 )

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2019 na:

Jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v zmysle § 7, § 8 a § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov;

Platbu pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 a § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov;

Platbu na viazané priame platby v zmysle § 2 a § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov;

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Pre toto opatrenie sa neotvárajú žiadne nové, ani rozšírené záväzky. Žiadatelia, ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, môžu požiadať o predĺženie záväzku pre rok 2019;

Ekologické poľnohospodárstvo v zmysle § 36 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Pre toto opatrenie sa neotvárajú žiadne nové, ani rozšírené záväzky a tiež žiadne kombinačné platby spojené s týmto opatrením. Žiadatelia, ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, môžu požiadať o predĺženie záväzku pre rok 2019;

Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami v zmysle § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov;

Platbu v rámci sústavy NATURA 2000 v zmysle § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov v termíne od 3. apríla 2019 do 15. mája 2019.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2019 do 9. júna 2019), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1 % za každý pracovný deň omeškania.

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť bez sankcií najneskôr do 31. mája 2019.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili Jednotnú žiadosť v roku 2018, predtlačené formuláre identifikačného listu a jednotnej žiadosti.

V prípade záujmu o platbu na viazané priame platby na zvieratá je potrebné, aby sa žiadatelia informovali ohľadom zoznamov u zamestnancov príslušných regionálnych pracovísk PPA.

Všetky predtlačené formuláre v papierovej podobe je možné si vyzdvihnúť od 2.apríla 2019 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA. Aplikácia GSAA bude prístupná pre žiadateľov 3.4.2019 od 10:00 hod.

PPA ďalej oznamuje že grafické prílohy a zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam pozemkov pre účely oblasti ekologického záujmu sa predkladajú v súlade s čl. 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 – prostredníctvom rozhrania založeného na GIS, ktoré umožňuje spracovanie priestorových a alfanumerických údajov nahlásených plôch.

PPA upozorňuje žiadateľov, že v zmysle čl. 16 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ak nastali akékoľvek zmeny, doplnenia údajov, alebo ak je údaj v predtlačených formulároch nesprávny, žiadateľ je povinný tento formulár opraviť a uviesť skutočné a pravdivé údaje a deklarovať aktuálnu plochu každej dotknutej parcely a v prípade potreby uviesť nové hranice referenčnej parcely.

PPA zároveň upozorňuje, že žiadatelia pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí (vrátane špecifikácií a príloh) sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o priame podpory na rok 2019, ktorú nájdu na našom webovom sídle www.apa.sk. Grafické prílohy sa zakresľujú a zoznamy poľnohospodárskych pozemkov a zoznamy pozemkov pre účely oblastí ekologického záujmu sa vypĺňajú prostredníctvom aplikácie GSAA, ktorá sa nachádza na webovom sídle https://gsaa.mpsr.sk/, žiadatelia sú pri zakresľovaní resp. vypĺňaní grafických príloh a zoznamov pozemkov povinní dodržiavať pokyny pre zakresľovanie / vypĺňanie.

PPA Upozorňuje žiadateľov, ktorí žiadajú o platby podľa § 10 – 12 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z., že povinnou prílohou identifikačného listu je kópia dokladu o registrácii chovu v CEHZ.

Záverom PPA dáva žiadateľom do pozornosti, že dňa 1.9.2018 prebehla racionalizácia RP PPA. Aktuálna sieť RP a príslušnosť jednotlivých okresov k danému RP je zverejnená v nasledujúcom linku: http://www.apa.sk/regionalne-pracoviska-ppa.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje