AKTUÁLNA výzva Envirofond - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 15-03-2019 )

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálne zverejnenej výzve z Environmentálneho fondu, činnosť L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Podpora je určená pre realizáciu aktivít v najmenej rozvinutých okresoch a mimo najmenej rozvinutých okresov Slovenskej republiky. \n\n Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 03. 2019

Dátum uzavretia výzvy: 16. 04. 2019 \n\n OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

1. obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou podľa bodu 1. na účely prevádzkovania verejných budov 1 uvedených pre túto činnosť,
3. samosprávny kraj v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
4. príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom podľa bodu 3. na účely prevádzkovania verejných budov 1 uvedených pre túto činnosť, 
a to za podmienky, že podpora má byť poskytnutá vo vzťahu k existujúcej 3 verejnej budove, ktorá je vo vlastníctve, nájme alebo správe subjektu, uvedeného v niektorom z bodov 1, 2, 3, 4, a ktorá sa nenachádza na území obce alebo mesta patriacich do niektorého z okresov, evidovaných v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z., a súčasne:

a) subjekt, špecifikovaný v bode 1., 2., 3., alebo 4. v tejto verejnej budove nevykonáva hospodársku činnosť 4 alebo rozsah podlahovej plochy verejnej budovy, v ktorej sa hospodárska činnosť vykonáva nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy 5 , alebo čas využitia verejnej budovy na hospodársku činnosť nepresahuje 20 % z celkového času využitia budovy, alebo
b) subjekt, špecifikovaný v bode 1., 2., 3., alebo 4. v tejto verejnej budove vykonáva hospodársku činnosť 4 , pričom rozsah podlahovej plochy verejnej budovy, v ktorej sa hospodárska činnosť vykonáva presahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy 5 , alebo čas využitia verejnej budovy na hospodársku činnosť presahuje 20 % z celkového času využitia budovy, avšak vykonávaná hospodárska činnosť preukázateľne má len „lokálny charakter , pričom nie je potenciálne spôsobilá ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. \n\n OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

V rámci činnosti L5 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
2. zateplenie/výmena strechy,
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia,
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere),
5. modernizácia/výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, okrem biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,
6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,
7. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla (rekuperácia, výmenníky na využitie odpadného tepla a pod.),
8. kombinácia vyššie uvedených aktivít.   \n\n VÝŠKA PODPORY:

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť L5:

200 000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. \n\n V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať. Radi s Vami preberieme Váš projektový zámer.

 
VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI: 

- venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 12 rokov
- naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
- každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje