PPA: Oznámenie pre prijímateľov NFP, ktorí majú povinnosť uzatvoriť záložné zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 19-02-2019 )

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom na svojej webovej stránke, že od 1.2.2019 uzavrela zmluvu s externou spoločnosťou Mgr. Michal Lapšanský, advokát.

Predmetom zmluvy je záväzok advokáta Mgr. Michala Lapšanského poskytovať Pôdohospodárskej platobnej agentúre právne služby zahrňujúce komplexné spracovanie agendy zmlúv o zriadení záložného práva k hnuteľným a k nehnuteľným veciam (ďalej len „záložné zmluvy“), spracovanie písomného návrhu na výmaz záložného práva po uplynutí doby udržateľnosti projektu, predovšetkým za účelom urýchlenia a zefektívnenia administrácie procesu vypracovania a uzatvárania záložných zmlúv s prijímateľmi nenávratného finančného príspevku v rámci procesu implementácie projektových podpôr v PRV SR 2014 – 2020 a OPRH 2014 – 2020 realizovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Viac informácií nájdete na www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje