MINEDU: Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a bieloruských organizácií ---- veda a výskum ( 14-01-2019 )

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technologickej spolupráci podpísanou 27. apríla 2017 vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bieloruskej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Verejná výzva SK-BY-RD 2019 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:

1. Poľnohospodárska technika a technológia
2. Medicína, lekárske technológie a liečivá
3. Chemické inžinierstvo, nanotechnológie a biotechnológia
4. Nové materiály

Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti.

APVV vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami na Slovensku a v Bielorusku na roky 2019 – 2022.

Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 8. januára 2019 na stránke www.apvv.sk.

Dátum ukončenia výzvy je 8. 3. 2019.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje